Open Access
How to translate text using browser tools
25 April 2023 Tacheng Tick Virus 1 and Songling Virus Infection in Great Gerbils (Rhombomys opimus) in Northwestern China
Na Ji, Nan Wang, Gang Liu, Shanshan Zhao, Zhiqiang Liu, Wenbo Tan, Shiyi Wang, Jinjiang Sheng, Fengshi Li, Yuanzhi Wang
Author Affiliations +
Supplemental Content
jwdi-59-01-17_s01.pdf
KEYWORDS
China
great gerbil
Rhombomys opimus
Songling virus
Tacheng tick virus 1
Back to Top