Translator Disclaimer
1 December 2009 Philippine Frogs of the Genus Leptobrachium (Anura; Megophryidae): Phylogeny-based Species Delimitation, Taxonomic Review, and Descriptions of Three New Species
Rafe M. Brown, Cameron D. Siler, Arvin C. Diesmos, Angel C. Alcala
Author Affiliations +
Abstract

We review the Philippine frogs of the genus Leptobrachuim. All previous treatments have referred Philippine populations to L. hasseltii, a species we restrict to Java and Bali, Indonesia. We use external morphology, body proportions, color pattern, advertisement calls, and phylogenetic analysis of molecular sequence data to show that Philippine populations of Leptobrachium represent three distinct and formerly unrecognized evolutionary lineages, and we describe each (populations on Mindoro, Palawan, and Mindanao Island groups) as new species. Our findings accentuate the degree to which the biodiversity of Philippine amphibians is currently underestimated and in need of comprehensive review with new and varied types of data.

Lagom: Pinagbalik aralan namin ang mga palaka sa Pilipinas mula sa genus Leptobrachium. Ang nakaraang mga palathala ay tumutukoy sa populasyon ng L. hasseltii, ang uri ng palaka na aming tinakda lamang sa Java at Bali, Indonesia. Ginamit namin ang panglabas na morpolohiya, proporsiyon ng pangangatawan, kulay disenyo, pantawag pansin, at phylogenetic na pagsusuri ng molekular na pagkakasunod-sunod ng datos upang maipakita na ang populasyon sa Pilipinas ng Leptobrachium ay kumakatawan sa tatlong natatangi at dating hindi pa nakilalang ebolusyonaryong lipi. Inilalarawan din naming ang bawat isa (populasyon sa Mindoro, Palawan, at mga grupo ng isla sa Mindanao) na bagong uri ng palaka. Ang aming natuklasan ay nagpapatingkad sa antas kung saan ang biodibersidad ng amphibians sa Pilipinas sa kasalukuyan ay may mababang pagtatantya at nangangailangan ng malawakang pagbabalik-aral ng mga bago at iba't ibang uri ng datos.

Rafe M. Brown, Cameron D. Siler, Arvin C. Diesmos, and Angel C. Alcala "Philippine Frogs of the Genus Leptobrachium (Anura; Megophryidae): Phylogeny-based Species Delimitation, Taxonomic Review, and Descriptions of Three New Species," Herpetological Monographs 23(1), 1-44, (1 December 2009). https://doi.org/10.1655/09-037.1
Published: 1 December 2009
JOURNAL ARTICLE
44 PAGES


SHARE
ARTICLE IMPACT
RIGHTS & PERMISSIONS
Get copyright permission
Back to Top