Translator Disclaimer
1 March 2008 Potential Implications of Sea-Level Rise for Poland
Zbigniew Pruszak, Elżbieta Zawadzka
Author Affiliations +
Abstract

Poland's approximate 500-km coastline predominantly comprises sandy, low-lying beaches and populated coastal lowlands. They are exposed to a range of threats from recently observed intensified climate changes and anticipated accelerated sea-level rise. Sediment starvation is already indicated by the growing necessity for dune and cliff protection that has been exacerbated by sea-level rise.

The current study is both a summary and extension of existing Polish studies, and analyses current and predicted influences of accelerated sea-level rise on the coast. First, the Polish coast was divided into three areas according to coastal and socioeconomic characteristics. Then, considering two scenarios of accelerated sea-level rise [(i) 30 cm/100 y and (ii) 100 cm/100 y], an analysis of the threats of land loss and flood risk was carried out, and economic and social costs and losses assessed. This analysis included two adaptation scenarios: retreat (do nothing) and full protection.

These analyses show that the greatest impacts of accelerated sea-level rise would occur in the far-eastern and western regions of the Polish coast with lesser impacts along the central region. Threatened areas include the conurbation of Gdansk, the Zulawy polders, and the low-lying areas around the Szczecin Lagoon and the Odra river mouth. Because both the Szczecin Lagoon region and the Vistula River delta are of key importance for the Polish economy and are densely populated, a carefully planned response is required to manage these threats.

STRESZORENIE: Polska, posiadaja c okolo 500 kilometrowej dlugości piaszczysty i na wielu odcinkach nisko poloz ony brzeg morski, w wyraźny sposob naraz ona jest na roz nego rodzaju zagroz enia wynikaja ce z nasilaja cych sie w ostatnich latach zmian klimatycznych oraz przyspieszonego wzrostu poziomu wody (ASLR) w morzu. Pojawiaja cy sie deficyt osadow wzmaga erozje linii brzegowej, wydm i klifow co przeklada sie na konieczność coraz szerszej ich ochrony.

Niniejsza praca stanowi zarowno podsumowanie, jak i rozszerzenie dokonanych w Polsce studiow i analiz dotycza cych obecnego i przewidywanego wplywu ASLR na brzeg. Dokonuja c podzialu calego polskiego wybrzez a na trzy podstawowe, maja ce geograficzne i socio-ekonomiczne uwarunkowania, obszary (AREA I, II, III) oraz przyjmuja c dwa roz ne scenariusze przyspieszonego wzrostu poziomu morza (ASLR1-30 cm/100 lat oraz ASLR2-100 cm/100 lat) i zwia zane z nimi warunki brzegowe przeprowadzono analize zagroz enterenow, ryzyka ich chwilowego lub cze sciowego zalewania, a takz e wynikaja cych z tego tytulu kosztow i strat zarowno materialnych, jak i spolecznych. Analizy te zostaly wykonane w ramach dwoch podstawowych scenariuszy adaptacji, tj. opcji cofania sie (odsta pienia od ochrony) oraz wariantu pelnej ochrony zagroz onego brzegu i sa siaduja cych z nim terenow la dowych.

Wykonane analizy wykazaly, iz najwie ksze zagroz enie utraty lub niszczenia terenow i zwia zane z tym koszty materialne i spoleczne wyste puje w dwoch rejonach polskiego wybrzez a. Pierwszy z nich znajduje sie we wschodniej cze sci polskiego wybrzez a i obejmuje gdanska aglomeracje oraz cze sc Z ulaw drugi natomiast zlokal-izowany jest na zachodnim krancu Polski, obejmuja c nisko poloz one tereny wokol Zalewu Szczecinskiego i w rejonie ujscia Odry. Z uwagi na duz e zagroz enie a jednoczesnie znaczna narodowa wartosc obu tych obszarow wymagaja one wzmoz onej uwagi i priorytetu w ochronie.

Zbigniew Pruszak and Elżbieta Zawadzka "Potential Implications of Sea-Level Rise for Poland," Journal of Coastal Research 2008(242), 410-422, (1 March 2008). https://doi.org/10.2112/07A-0014.1
Received: 19 April 2007; Accepted: 19 April 2007; Published: 1 March 2008
JOURNAL ARTICLE
13 PAGES


Share
SHARE
KEYWORDS
Baltic Sea
coastline
coastline protection
erosion
flooding
Vulnerability assessment
RIGHTS & PERMISSIONS
Get copyright permission
Back to Top