Translator Disclaimer
1 July 2014 Harvesting of Nodularia spumigena in the Baltic Sea: Assessment of Potentials and Added Benefits
Joseph Santhi Pechsiri, Emma Risén, Maria E. Malmström, Nils Brandt, Fredrik Gröndahl
Author Affiliations +
Abstract

Pechsiri, J.S.; Risén, E.; Malmström, M.E.; Brandt, N., and Gröndahl, F., 2014. Harvesting of Nodularia spumigena in the Baltic Sea: assessment of potentials and added benefits.

Interest to harvest wild cyanobacteria exists due to the environmental and socioeconomic risks during cyanobacteria blooms coupled with demands for nonterrestrial-based alternatives for biofuel sources. This research, therefore, sought to estimate the wild cyanobacteria harvesting potential using Nodularia spumigena, and using the Baltic Sea as the case study. Data from literature provided during years 2003–2009 were used to perform estimations. Additional benefits of harvesting were also assessed by estimating the nutrient removal and biogas production potentials from the harvested biomass. Results indicate that one boom unit has the potential to harvest approximately 3 to 700 kg dry weight of N. spumigena per hour depending on the algae concentration of the bloom. Results also suggest that nutrient removal and biogas production potentials provide substantial additional incentives to the harvesting operation during years of extensive and highly concentrated blooms. However, during nonextensive or nonconcentrated blooms such potentials are low.

Intresset för skörd av cyanobakterieblomningar beror på de miljö- och socio-ekonomiska risker som blomningarna medför. Ytterligare en bidragande orsak till detta intresse är efterfrågan efter icke markbaserade biobränslealternativ. Denna studie ämnar därför att undersöka potentialen med skörd av vilt förekommande cyanobakterieblomningar med arten Nodularia spumigena och Östersjön som fallstudie. Litteraturdata från åren 2003–2009 användes för att kvantifiera blomningarna. Ytterligare fördelar med skörden utvärderades också genom en uppskattning av näringsreduktionens och biogasproduktions potentialen av den skördade biomassan. Resultat indikerar att en skördeenhet har potentialen att skörda uppskattningsvis 3 till 700 kg ts Nodularia spumigena per timme beroende på algblomningens koncentration. Resultaten indikerar dessutom att näringsreduktionsförmågan och biogasproduktionspotentialen tillhandahåller ytterligare substantiella incitament för skörd under år med omfattande och koncentrerade blomningar. Dessa ytterligare incitament är dock inte betydande under de år då blomningarna inte är omfattande och koncentrerade.

Joseph Santhi Pechsiri, Emma Risén, Maria E. Malmström, Nils Brandt, and Fredrik Gröndahl "Harvesting of Nodularia spumigena in the Baltic Sea: Assessment of Potentials and Added Benefits," Journal of Coastal Research 30(4), 825-831, (1 July 2014). https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-13-00119.1
Received: 1 June 2013; Accepted: 3 September 2013; Published: 1 July 2014
JOURNAL ARTICLE
7 PAGES


SHARE
ARTICLE IMPACT
RIGHTS & PERMISSIONS
Get copyright permission
Back to Top