VOL. 3 · NO. 4 | December 2012
 
IN THIS ISSUE

Articles (9)
Reports (1)
Articles (2)
Comment (1)
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Hu Zhenqi, Wang Peijun, Li Jing
Journal of Resources and Ecology 3 (4), 289-296, (1 December 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.04.001
KEYWORDS: abandoned mine land, ecological restoration, surface coal mine, mining subsidence land, coal waste piles
Gao Jixi, Lv Shihai, Zheng Zhirong, Liu Junhui
Journal of Resources and Ecology 3 (4), 297-307, (1 December 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.04.002
KEYWORDS: ecotones, classification, characteristics, existing problems and countermeasures
Wei Yafen, Fang Jie, Zhao Xueyong, Yi Mei, Zhang Ruijun, Li Shenggong
Journal of Resources and Ecology 3 (4), 308-315, (1 December 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.04.003
KEYWORDS: isotope model, Mongolian pine plantation, stable isotope composition, tree water uptake sources
Zhang Yamian, Jia Yifei, Jiao Shengwu, Zeng Qing, Feng Duoduo, Guo Yumin, Lei Guangchun
Journal of Resources and Ecology 3 (4), 316-323, (1 December 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.04.004
KEYWORDS: Wuliangsuhai, water bird, MIGRATION PATTERN, flyway, wetland management
Qi Yue, Xie Gaodi
Journal of Resources and Ecology 3 (4), 324-329, (1 December 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.04.005
KEYWORDS: fossil fuel consumption, carbon emission intensity, per capita CO2 emission, provincial CO2 emission
Qin Jian, He Ningjia, Wang Yong, Xiang Zhonghuai
Journal of Resources and Ecology 3 (4), 330-339, (1 December 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.04.006
KEYWORDS: mulberry tree, ecological role, economic value, ecological mulberry industry
LI Yan, Shao Xuemei, Liang Haihe, Guo Yatian
Journal of Resources and Ecology 3 (4), 340-348, (1 December 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.04.007
KEYWORDS: Qaidam Basin, wind tower, wind resources, gradient, characteristics, Renewable energy
Yan Dan, Huang Heqing, Liu Gaohuan, Pan Lihu, Liu Zhijia
Journal of Resources and Ecology 3 (4), 349-358, (1 December 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.04.008
KEYWORDS: land use/cover change (LUCC), multi—agent model, urban expansion, rural land use, diffusion—limited aggregation (DLA)
Liu Junzhi, Zhu A-Xing, Duan Zheng
Journal of Resources and Ecology 3 (4), 359-366, (1 December 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.04.009
KEYWORDS: Precipitation, TRMM 3B42, Thiessen polygons, evaluation, Poyang Lake
Reports
He Yiqing, Che Ting, Wang Yun
Journal of Resources and Ecology 3 (4), 367-372, (1 December 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.04.010
KEYWORDS: Poyang Lake Area, ecological footprint, endogenous economic growth, panel data model
Articles
Wang Xueli, Chen Tongbin, Lei Mei, Bo Song, Wan Xiaoming, Li Yanmei
Journal of Resources and Ecology 3 (4), 373-378, (1 December 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.04.011
KEYWORDS: sugar cane, variety, screening, Heavy metal, contaminated farmland
Shabani Mohammad, Narjes Shabani
Journal of Resources and Ecology 3 (4), 379-383, (1 December 2012) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2012.04.012
KEYWORDS: instantaneous peak flow, artificial neural network, Kharestan Watershed
Comment
Back to Top