VOL. 35 · NO. 4 | December 2010
 
IN THIS ISSUE

Mammal Study
VIEW ALL ABSTRACTS +
Original papers
Sara Tashima, Yayoi Kaneko, Tomoko Anezaki, Minoru Baba, Shuuji Yachimori, Ryuichi Masuda
Mammal Study 35 (4), 221-226, (1 December 2010) https://doi.org/10.3106/041.035.0401
KEYWORDS: diversity, geographic barrier, Japanese badger, Meles anakuma, microsatellite
Dai Fukui, Naoki Agetsuma
Mammal Study 35 (4), 227-233, (1 December 2010) https://doi.org/10.3106/041.035.0402
KEYWORDS: diet, faecal analysis, insect abundance, Vespertilio sinensis
Toshikatsu Kamei, Ken-ichi Takeda, Shigeyuki Izumiyama, Koji Ohshima
Mammal Study 35 (4), 235-241, (1 December 2010) https://doi.org/10.3106/041.035.0403
KEYWORDS: GPS, hunting, movement, pasture utilization, sika deer
Fumio Yamada, Norihiro Kawauchi, Katsushi Nakata, Shintaro Abe, Nobuhiko Kotaka, Atsushi Takashima, Chie Murata, Asato Kuroiwa
Mammal Study 35 (4), 243-255, (1 December 2010) https://doi.org/10.3106/041.035.0404
KEYWORDS: body measurements, conservation, critically endangered species, distribution, extinction
Seiki Takatsuki, Sachiko Fuse, Takeo Ito
Mammal Study 35 (4), 257-263, (1 December 2010) https://doi.org/10.3106/041.035.0405
KEYWORDS: bamboo, browser, digestion, food habits, grazer
Keiji Ochiai, Kayoko Susaki, Takashi Mochizuki, Yasuhiro Okasaka, Yusaku Yamada
Mammal Study 35 (4), 265-276, (1 December 2010) https://doi.org/10.3106/041.035.0406
KEYWORDS: animal-habitat relationships, Capricornis crispus, habitat quality, Japanese serow, population density
Short communications
Yi Wu, Masaharu Motokawa, Yu-Chun Li, Masashi Harada, Zhong Chen, Wen-Hua Yu
Mammal Study 35 (4), 277-279, (1 December 2010) https://doi.org/10.3106/041.035.0407
No abstract available
Hideharu Tsukada, Masahiko Takeuchi, Michiru Fukasawa, Norihiro Shimizu
Mammal Study 35 (4), 281-287, (1 December 2010) https://doi.org/10.3106/041.035.0408
No abstract available
Back to Top