1 December 2005 [Comparative Genomics of Animals]
Hiroshi Hori, Nori Satoh, Toru Shimada, Takaaki Daimon, Shunsuke Funaguma, Susumu Katsuma, Hiroaki Abe, Kazuei Mita, Nori Satoh, Yutaka Satou, Takeshi Kawashima, Eiichi Shoguchi, Kiyoshi Naruse, Yoichiro Nakatani, Wei Qu, Masahiro Kasahara, Shin Sasaki, Tomoyuki Yamada, Ahsan Budrul, Koichiro Doi, Yukinobu Nagayasu, Shin-ichi Hashimoto, Takanori Narita, Yoko Kuroki, Atsushi Toyoda, Tomoko Jindo, Daisuke Kobayashi, Tadasu Shin-I, Yusuke Takehana, Keita Tanaka, Mitsuru Sakaizumi, Yuji Kohara, Asao Fujiyama, Shin-ichi Morishita, Hiroyuki Takeda, Takashi Sasaki, Atsushi Shimizu, Sabine Kazuko Ishikawa, Shuichiro Imai, Yuji Murayama, Heinz Himmelbauer, Hiroshi Mitani, Makoto Furutani-Seiki, Hisato Kondoh, Indrajit Nanda, Michael Schmid, Manfred Schartl, Masaru Nonaka, Hiroyuki Takeda, Hiroshi Hori, Akihiro Shima, Nobuyoshi Shimizu, Toshihiko Shiroishi
Author Affiliations +
No abstract for this paper is available.
Hiroshi Hori, Nori Satoh, Toru Shimada, Takaaki Daimon, Shunsuke Funaguma, Susumu Katsuma, Hiroaki Abe, Kazuei Mita, Nori Satoh, Yutaka Satou, Takeshi Kawashima, Eiichi Shoguchi, Kiyoshi Naruse, Yoichiro Nakatani, Wei Qu, Masahiro Kasahara, Shin Sasaki, Tomoyuki Yamada, Ahsan Budrul, Koichiro Doi, Yukinobu Nagayasu, Shin-ichi Hashimoto, Takanori Narita, Yoko Kuroki, Atsushi Toyoda, Tomoko Jindo, Daisuke Kobayashi, Tadasu Shin-I, Yusuke Takehana, Keita Tanaka, Mitsuru Sakaizumi, Yuji Kohara, Asao Fujiyama, Shin-ichi Morishita, Hiroyuki Takeda, Takashi Sasaki, Atsushi Shimizu, Sabine Kazuko Ishikawa, Shuichiro Imai, Yuji Murayama, Heinz Himmelbauer, Hiroshi Mitani, Makoto Furutani-Seiki, Hisato Kondoh, Indrajit Nanda, Michael Schmid, Manfred Schartl, Masaru Nonaka, Hiroyuki Takeda, Hiroshi Hori, Akihiro Shima, Nobuyoshi Shimizu, and Toshihiko Shiroishi "[Comparative Genomics of Animals]," Zoological Science 22(12), 1377-1379, (1 December 2005). https://doi.org/10.2108/zsj.22.1377
Published: 1 December 2005
RIGHTS & PERMISSIONS
Get copyright permission
Back to Top