VOL. 30 · NO. 10 | October 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
OVERVIEW
Kazuyoshi Endo, Takeshi Takeuchi
Zoological Science 30 (10), 779-780, (1 October 2013) https://doi.org/10.2108/zsj.30.779
KEYWORDS: genome, annotation, Pinctada fucata, pearl oyster, Mollusca
REVIEW
Shugo Watabe
Zoological Science 30 (10), 781-782, (1 October 2013) https://doi.org/10.2108/zsj.30.781 Open Access
KEYWORDS: biomineralization, genes, genome, mollusk, pearl oyster, shell formation
Kiyohito Nagai
Zoological Science 30 (10), 783-793, (1 October 2013) https://doi.org/10.2108/zsj.30.783 Open Access
KEYWORDS: cultured pearl industry, culturing technique, history, pearl, pearl formation
ORIGINAL ARTICLES
Takeshi Kawashima, Takeshi Takeuchi, Ryo Koyanagi, Shigeharu Kinoshita, Hirotoshi Endo, Kazuyoshi Endo
Zoological Science 30 (10), 794-796, (1 October 2013) https://doi.org/10.2108/zsj.30.794
KEYWORDS: pearl oyster, Pinctada fucata, genome, annotation
Ryo Koyanagi, Takeshi Takeuchi, Kanako Hisata, Fuki Gyoja, Eiichi Shoguchi, Nori Satoh, Takeshi Kawashima
Zoological Science 30 (10), 797-800, (1 October 2013) https://doi.org/10.2108/zsj.30.797
KEYWORDS: genome database, bioinformatics, comparative genome, transciptome, database integration
Hiroshi Miyamoto, Hirotoshi Endo, Naoki Hashimoto, Kurin limura, Yukinobu Isowa, Shigeharu Kinoshita, Tomohiro Kotaki, Tetsuji Masaoka, Takumi Miki, Seiji Nakayama, Chihiro Nogawa, Atsuto Notazawa, Fumito Ohmori, Isao Sarashina, Michio Suzuki, Ryousuke Takagi, Jun Takahashi, Takeshi Takeuchi, Naoki Yokoo, Nori Satoh, Haruhiko Toyohara, Tomoyuki Miyashita, Hiroshi Wada, Tetsuro Samata, Kazuyoshi Endo, Hiromichi Nagasawa, Shuichi Asakawa, Shugo Watabe
Zoological Science 30 (10), 801-816, (1 October 2013) https://doi.org/10.2108/zsj.30.801
KEYWORDS: mollusc, Pinctada fucata, genome, shell, biomineralization
Daisuke Funabara, Daiki Watanabe, Nori Satoh, Satoshi Kanoh
Zoological Science 30 (10), 817-825, (1 October 2013) https://doi.org/10.2108/zsj.30.817
KEYWORDS: adductor muscle, catch contraction, myosin heavy chain, myosin light chain, paramyosin, twitchin, actin, tropomyosin, troponin, calponin, PKA catalytic subunit
Toshie Matsumoto, Tetsuji Masaoka, Atsushi Fujiwara, Yoji Nakamura, Nori Satoh, Masahiko Awaji
Zoological Science 30 (10), 826-850, (1 October 2013) https://doi.org/10.2108/zsj.30.826
KEYWORDS: reproduction, Pinctada, genome, Pelecypoda, Mollusca
Yoshiaki Morino, Kazunori Okada, Miyuki Niikura, Masanao Honda, Nori Satoh, Hiroshi Wada
Zoological Science 30 (10), 851-857, (1 October 2013) https://doi.org/10.2108/zsj.30.851
KEYWORDS: homeobox, genome, mollusk, Hox, Pax
Hiroyuki Koga, Naoki Hashimoto, Daichi G. Suzuki, Hiroki Ono, Miho Yoshimura, Tatsumi Suguro, Yoshinari Yonehara, Takaaki Abe, Nori Satoh, Hiroshi Wada
Zoological Science 30 (10), 858-867, (1 October 2013) https://doi.org/10.2108/zsj.30.858
KEYWORDS: genome, mollusk, Tbx, fox, ETS, HMG, NFκ;B, bZIP, C2H2 zinc fingers
Fuki Gyoja, Nori Satoh
Zoological Science 30 (10), 868-876, (1 October 2013) https://doi.org/10.2108/zsj.30.868
KEYWORDS: Mollusca, Pinctada fucata, genes for basic helix-loop-helix proteins, genomewide survey, evolution of orthologous families
Davin H. E. Setiamarga, Keisuke Shimizu, Junpei Kuroda, Kengo Inamura, Kei Sato, Yukinobu Isowa, Makiko Ishikawa, Reo Maeda, Tomoyuki Nakano, Tomoko Yamakawa, Ryo Hatori, Akira Ishio, Kayo Kaneko, Kenjiroo Matsumoto, Isao Sarashina, Shinnosuke Teruya, Ran Zhao, Nori Satoh, Takenori Sasaki, Kenji Matsuno, Kazuyoshi Endo
Zoological Science 30 (10), 877-888, (1 October 2013) https://doi.org/10.2108/zsj.30.877
KEYWORDS: pearl oyster, signaling molecules, ancestral protostome, lophotrochozoans, early development
CORRECTIONS AND CLARIFICATIONS
Zoological Science 30 (10), 889, (1 October 2013) https://doi.org/10.2108/066.030.1001 Open Access
No abstract available
Back to Top