VOL. 39 · NO. 4 | November 2007
 
Arctic, Antarctic, and Alpine Research
VIEW ALL ABSTRACTS +
Special Section—Proceedings of UINTAS 2006: the Uinta Interdisciplinary Assessment Symposium, Snowbird, Utah, May 2006
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(2007)39[ii:U]2.0.CO;2 Open Access
No abstract available
Jeffrey S. Munroe, Benjamin J. C. Laabs, Katrina A. Moser, Joseph T. Gurrieri
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 517-520, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(07-500)[MUNROE]2.0.CO;2 Open Access
No abstract available
Eric C. Carson
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 521-528, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(06-072)[CARSON]2.0.CO;2 Open Access
Kurt A. Refsnider, Benjamin J. C. Laabs, David M. Mickelson
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 529-536, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(06-060)[REFSNIDER]2.0.CO;2 Open Access
Benjamin J. C. Laabs, Jeffrey S. Munroe, Joseph G. Rosenbaum, Kurt A. Refsnider, David M. Mickelson, Bradley S. Singer, Marc W. Caffee
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 537-548, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(06-089)[LAABS]2.0.CO;2 Open Access
Glen M. MacDonald, Abbie H. Tingstad
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 549-555, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(06-070)[MACDONALD]2.0.CO;2 Open Access
Jeffrey S. Munroe
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 556-565, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(06-096)[MUNROE]2.0.CO;2 Open Access
David F. Porinchu, Katrina A. Moser, Jeffrey S. Munroe
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 566-577, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(07-033)[PORINCHU]2.0.CO;2 Open Access
Jeffrey S. Munroe
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 578-591, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(06-077)[MUNROE]2.0.CO;2 Open Access
Daniel C. Douglass, David M. Mickelson
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 592-602, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(06-093)[DOUGLASS]2.0.CO;2 Open Access
Larry L. St. Clair, Jeffery R. Johansen, Samuel B. St. Clair, Kathryn B. Knight
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 603-613, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(06-071)[STCLAIR]2.0.CO;2 Open Access
John D. Shaw, James N. Long
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 614-628, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(06-046)[SHAW]2.0.CO;2 Open Access
Special Section—Papers in Part from the Fourth International Symposium on the Tibetan Plateau, Lhasa, China, August 2004
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 630, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(2007)39[630:SSOTQP]2.0.CO;2 Open Access
No abstract available
Duo Chu, Lixin Lu, Tingjun Zhang
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 635-641, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(07-501)[CHU]2.0.CO;2 Open Access
Tandong Yao, Jianchen Pu, Anxin Lu, Youqing Wang, Wusheng Yu
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 642-650, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(07-510)[YAO]2.0.CO;2 Open Access
Xiaohong Liu, Xuemei Shao, Liangju Zhao, Dahe Qin, Tuo Chen, Jiawen Ren
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 651-657, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(07-506)[LIU-X]2.0.CO;2 Open Access
Liping Zhu, Xiao Lin, Yuanfang Li, Bingyuan Li, Manping Xie
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 658-662, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(07-512)[ZHU]2.0.CO;2 Open Access
Shichang Kang, Dahe Qin, Jiawen Ren, Yongjun Zhang, Susan Kaspari, Paul A. Mayewski, Shugui Hou
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 663-670, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(07503)[KANG]2.0.CO;2 Open Access
Ninglian Wang, Xi Jiang, Lonnie G. Thompson, Mary E. Davis
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 671-677, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(07-507)[WANG]2.0.CO;2 Open Access
Guangxiu Liu, Ming Li, Lizhe An
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 678-681, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(07-505)[LIU-G]2.0.CO;2 Open Access
Qingbai Wu, Xianfu Dong, Yongzhi Liu, Huijun Jin
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 682-687, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(07-508)[WU]2.0.CO;2 Open Access
Wusheng Yu, Tandong Yao, Lide Tian, Yaoming Ma, Naoyuki Kurita, Kimpei Ichiyanagi, Yu Wang, Weizhen Sun
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 688-693, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(07-511)[YU]2.0.CO;2 Open Access
Meixue Yang, Tandong Yao, Xiaohua Gou, Hongguan Tang
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 694-698, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(07-509)[YANG]2.0.CO;2 Open Access
Jing Chen, Chuan Li, Guangbi He
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 699-707, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(07-500)[CHEN]2.0.CO;2 Open Access
Yueqing Li, Wenliang Gao
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 708-713, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(07-504)[LI]2.0.CO;2 Open Access
Christoph Oelke, Tingjun Zhang
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 714-722, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(06-200)[OELKE]2.0.CO;2 Open Access
Guangzhou Fan, Tingjun Zhang, Jinjun Ji, Kerang Li, Jiyuan Liu
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 723-731, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(07-502)[FAN]2.0.CO;2 Open Access
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 39 (4), 732-733, (1 November 2007) https://doi.org/10.1657/1523-0430(2007-4)[CAL]2.0.CO;2 Open Access
No abstract available
Back to Top