VOL. 98 · NO. 4 | April 2018
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Interview
Romana A. Nowak
Biology of Reproduction 98 (4), 437-439, (29 January 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy022
No abstract available
Review
Xi Wang, Qi Yu
Biology of Reproduction 98 (4), 440-448, (22 January 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy018
EMBRYO
Yi-Liang Miao, André s Gambini, Yingpei Zhang, Elizabeth Padilla-Banks, Wendy N Jefferson, Miranda L Bernhardt, Weichun Huang, Leping Li, Carmen J Williams
Biology of Reproduction 98 (4), 449-464, (9 January 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy004
FEMALE REPRODUCTIVE TRACT
Julian C Ochoa, Francisco Peñ agaricano, Giovanni M Baez, Leonardo F Melo, Jessica C L Motta, Alvaro Garcia-Guerra, Rina Meidan, Joaõ C Pinheiro Ferreira, Roberto Sartori, Milo C Wiltbank
Biology of Reproduction 98 (4), 465-479, (27 December 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/iox183
Xiaona Lin, Yanling Zhang, Yibin Pan, Shilin He, Yongdong Dai, Bingqing Zhu, Cheng Wei, Liaobing Xin, Wenzhi Xu, Chunsheng Xiang, Songying Zhang
Biology of Reproduction 98 (4), 480-490, (10 January 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy005
Dannielle H. Upton, Kirsty A. Walters, Kirsten J. McTavish, Janet Holt, David J. Handelsman, Charles M. Allan
Biology of Reproduction 98 (4), 491-500, (22 January 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy015
GAMETE BIOLOGY
Asuka Onuma, Yoshie A Fujioka, Wataru Fujii, Koji Sugiura, Kunihiko Naito
Biology of Reproduction 98 (4), 501-509, (8 December 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/iox168
Lu Zhang, Chi-Hong Chao, Laurie A. Jaeger, Agnes Bali Papp, Zoltan Machaty
Biology of Reproduction 98 (4), 510-519, (22 January 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy016
MECHANISMS OF HORMONE ACTION
Jay S. Mishra, Amar S. More, Sathish Kumar
Biology of Reproduction 98 (4), 520-531, (22 January 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy017
OVARY
Laura D'Ignazio, Marc Michel, Melissa Beyer, Kassimier Thompson, Antonino Forabosco, David Schlessinger, Emanuele Pelosi
Biology of Reproduction 98 (4), 532-542, (10 January 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/iox184
Michele R Plewes, Jessica C Cedillo, Patrick D Burns, Peter E Graham, Jason E Bruemmer, Terry E Engle
Biology of Reproduction 98 (4), 543-557, (9 January 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy003
Liang Zhang, Zhenyu Wang, Jie Zhang, Xiaomao Luo, Qian Du, Lingling Chang, Xiaomin Zhao, Yong Huang, Dewen Tong
Biology of Reproduction 98 (4), 558-569, (18 January 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy014
PREGNANCY
Ahmed E. El Zowalaty, Rong Li, Weiqin Chen, Xiaoqin Ye
Biology of Reproduction 98 (4), 570-578, (11 December 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/iox169
Kristin L Connor, Christel Chehoud, Adam Altrichter, Luisa Chan, Todd Z DeSantis, Stephen J Lye
Biology of Reproduction 98 (4), 579-592, (9 January 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy002
TESTIS
Brendan J. Houston, Brett Nixon, Jacinta H. Martin, Geoffry N. De Iuliis, Natalie A. Trigg, Elizabeth G. Bromfield, Kristen E. McEwan, R. John Aitken
Biology of Reproduction 98 (4), 593-606, (17 January 2018) https://doi.org/10.1093/biolre/ioy009
Back to Top