Geo-informatics and Oceanography
VOL. 105 · NO. sp1 | Winter 2020
 
IN THIS ISSUE

Articles (53)
VIEW ALL ABSTRACTS +
FRONT MATTER
Journal of Coastal Research 105 (sp1), i, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/1551-5036-105.sp1.i Open Access
Articles
Hailun Wang, Wende Yan, Jinye Wang, Wenjun Duan
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 1-5, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-001.1
KEYWORDS: trends analysis, variation coefficient, Mann-Kendall test
Anfeng Qiang, Ni Wang, Jiancang Xie, Jiahua Wei
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 6-11, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-002.1
KEYWORDS: HYSPLIT model, water vapor source, CWT analysis, PCE
Zengguang Xu, Xin Wang, Junrui Chai
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 12-17, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-003.1
KEYWORDS: Sand pipe, movable particle content, osmotic failure, nuclear magnetic resonance (NMR), pore change
Changlong Liu, Jun Chang, Mujun Chen, Teng Zhang
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 18-22, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-004.1
KEYWORDS: coastline, dynamic monitoring, influencing factors, remote sensing, Laizhou Bay
Yongkang Shen, Di Zhang, Ying Zhao
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 23-27, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-005.1
KEYWORDS: Living water environment, new rural area
Teng Zhang, Jun Chang, Yu Ma, Yixuan Sun, Changlong Liu
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 28-32, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-006.1
KEYWORDS: Intensity of human activity, coastal wetland, evolution characteristics
Chengyu Xie, Jie Cao, Lei Chao, Yuhao Li
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 33-35, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-007.1
KEYWORDS: water resources, improved TOPSIS, water safety
Ao Chu, Jiaai Tai, Yongping Chen, Biao Wang
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 36-41, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-008.1
KEYWORDS: Sediment budget, process-based model, Sea level rise, tidal constituents, the Yangtze Estuary
Zhengjin Tao, Ao Chu, Yongping Chen, Shiqiang Lu, Biao Wang
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 42-46, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-009.1
KEYWORDS: Yangtze estuary, wind, Saltwater intrusion, reservoir, flux decomposition
Shi Qu, Jinjian Lv, Jianxun Liu
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 47-50, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-010.1
KEYWORDS: Digital earth, water resources, visualization analysis
Tianyao Zhang, Yongkang Shen, Di Zhang
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 51-55, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-011.1
KEYWORDS: Ecologically clean, Small watershed
Huizhong Sun, Lirong Xu, Jun Wang, Xin Fu
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 56-60, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-012.1
KEYWORDS: Irrigation, soil salinization, GF-1, Yellow River delta
Xiaojian Yuan, Wenbing Wu, Fulan Ye, SoTsung Chou, Znejung Lee
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 61-66, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-013.1
KEYWORDS: Differential operation, clustering method, feature extraction
Guangze Pan, Xiaobing Li, Qin Luo, Dan Li, Zheng Zhang
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 67-70, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-014.1
KEYWORDS: Performance degradation model, lifetime distribution model, competitive failure model, reliability evaluation
Yongjun Tang, Yao Wang, Qinglong Yang, EuiGab Hwang, Qian He
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 71-75, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-015.1
KEYWORDS: Environmental accounting, water accounting, value accounting
Iddy Iddy, Qin Jiang, Changkuan Zhang
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 76-80, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-016.1
KEYWORDS: hydrodynamic characteristics, MPS model, large free surface deformation
Jianming Jiang, Zengwei Qiao, Zhengwei Zhu, Juan Huan, Bing Shi, Zhan Huan
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 81-83, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-017.1
KEYWORDS: aquaculture, energy saving, Biofan, impeller aerator
Xuming Qian
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 84-88, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-018.1
KEYWORDS: Marine energy transportation channel, China–US relations, Indo-Pacific strategy
Yongguo Li, Zhengyong Shu, Qiuying Zhu
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 89-92, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-019.1
KEYWORDS: wave energy, wave generation device, research status, research background
Tong He, Kaman Kong
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 93-98, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-020.1
KEYWORDS: Asian monsoon, carbonate leaching, obliquity, Chinese Loess Plateau, Antarctic glaciation
Aiguo Wang, Dechun Luo
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 99-103, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-021.1
KEYWORDS: National wetland park, cultural display, ecological environment, system coupling
Lei Zhang, Yin Dong, Jian Xu
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 104-109, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-022.1
KEYWORDS: CBR, ocean transportation supply-chain, structural equation
Jianqin Ma
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 110-114, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-023.1
KEYWORDS: groundwater, allowable discharge, tunnel design and construction
Maosheng Ye
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 115-118, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-024.1
KEYWORDS: development, golden waterway, Yangtze River, ecological protection, water resources, basin flood warning system
Xuming Qian
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 119-123, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-025.1
KEYWORDS: Geological structure, oil and gas exploration, Eastern Mediterranean
Hongchun Yuan, Shuo Zhang, Guanqi Chen, Yue Yang
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 124-128, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-026.1
KEYWORDS: Fish detection, deep learning, Faster R-CNN
Hongchun Yuan, Shuo Zhang, Enqian Qin, Hui Zhou
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 129-133, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-027.1
KEYWORDS: Deep convolution generative adversarial network, fine tune
Chengyu Xie, Lei Chao, Dongping Shi, Zhou Ni
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 134-136, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-028.1
KEYWORDS: water resources, Random forest, sustainable use
Yumin Wang, Yifeng Wu, Lan Jiang
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 137-140, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-029.1
KEYWORDS: Comprehensive order, water quality standard
Longqiang Zhang, Donglin Dong, Fan Zhang, Zhichao Xu
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 141-146, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-030.1
KEYWORDS: Three-dimensional geological model, geological visualization, numerical simulation
Yangcheng Hu, Lin Yao, Qifan Hu
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 147-150, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-031.1
KEYWORDS: Water resources carrying capacity (WRCC), principal component analysis, Jiangxi Province
Jianxun Deng
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 151-154, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-032.1
KEYWORDS: Typhoon and rainstorm coupled, disaster warning, construction engineering in coastal areas, risk warning model
Zixin Liu, Mingxing Ling, Ting Zhu, Deru Xu
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 155-158, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-033.1
KEYWORDS: Deep neural network, maritime geological exploration, safety analysis
Shanshan Yu, Jianjun Zhang, Weimin Li
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 159-164, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-034.1
KEYWORDS: Environmental exploration, spherical parallel mechanism, fully spherical workspace
Yingshi Shang, Shuguang Liu, Chunyu Liu
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 165-170, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-035.1
KEYWORDS: Sustainability assessment fuzzy evaluation model, indicators of sustainability, improvement of sustainability
Xiaohui Zhu, Binglin Li
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 171-175, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-036.1
KEYWORDS: Efficiency of environmental pollution control investment, regional differences, σ convergence, β convergence
Yihua Lyu, Qin Zhang, Yan Gao, Zhiqiang Chen, Shijie Bai, Jin Zhou
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 176-180, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-037.1
KEYWORDS: Healthy coral, degraded coral, microbial structural composition, functional differences
Zixin Liu, Mingxing Ling, Ting Zhu, Deru Xu, Yueshun He, Zhifeng Liu
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 181-184, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-038.1
KEYWORDS: ADS-B, encryption algorithm, smart ocean
Feng Lin, Zhentao Yu, Qiannan Jin, Aiju You
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 185-189, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-039.1
KEYWORDS: Water-level monitoring, deep learning, semantic segmentation, scale recognition, image recognition
Gang Chen, Qiong Wang, Yuqiu Ma
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 190-194, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-040.1
KEYWORDS: water content, frozen temperature, water freezing-thawing cycles
Yongjun Tang, Jingze Xu, Fen Zhou, Fuhua Sun
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 195-198, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-041.1
KEYWORDS: water rights trade, sustainable development
Bin Xu
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 199-203, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-042.1
KEYWORDS: Water environment, Water ecology, planning, construction
Hao Ke, Aixue Wang, Jintao Lei, Jingwen Wu, Zemin Wang, Shengkai Zhang
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 204-209, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-043.1
KEYWORDS: Transformation model, seamless chart datum, hydrography, Prydz Bay, Antarctic
Qingjun Li, Xiaoxia Guo, Lianhe Zhang
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 210-214, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-044.1
KEYWORDS: water resource management, knowledge graph, research hot spots analysis, literature bibliometric
Lijun Zhou
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 215-218, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-045.1
KEYWORDS: Nanjing Port, Grey Correlation Analysis, policy recommendations
Hongji Xu, Jinku Feng, Mingyang Ji, Shidi Fan, Wei Ji
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 219-222, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-046.1
KEYWORDS: Quality monitoring, LoRa sensor network, Data collection, inconsistency elimination
Qiong Wang, Qiang Fu
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 223-227, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-047.1
KEYWORDS: water content, Freezing and thawing
Yudong Xie, Chuandong Li, Yong Wang, Qiwei Dong
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 228-232, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-048.1
KEYWORDS: Environmental protection, model
Lin Zheng, Kun Fan, Yuegang Luo, Qiang Shao, Hongying Hu, Xinhui Wu
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 233-236, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-049.1
KEYWORDS: Mechanical clarifier, Seawater desalination
Ruijing Liu, Tiezhu Zhang, Hongxin Zhang, Qinghai Zhao
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 237-241, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-050.1
KEYWORDS: Seawater temperature, multi-stage flash seawater desalination system, thermodynamics
Zixin Liu, Mingxing Ling, Ting Zhu, Deru Xu
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 242-245, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-051.1
KEYWORDS: signal-to-noise ratio, information leaks
Peilong Xu, Na Na
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 246-251, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-052.1
KEYWORDS: Cellulose acetate reverses osmosis membrane, Graphene oxide, antibacterial effect
Zixin Liu, Mingxing Ling, Ting Zhu, Deru Xu, Yueshun He, Zhifeng Liu
Journal of Coastal Research 105 (sp1), 252-255, (28 December 2020) https://doi.org/10.2112/JCR-SI105-053.1
KEYWORDS: Radio communication, air interference, flight safety
Back to Top