Special Issue 84 - Select Proceedings from the 3rd International Conference on Water Resource and Environment (WRE2017)
VOL. 84 · NO. sp1 | Summer 2018
 
IN THIS ISSUE

VIEW ALL ABSTRACTS +
FRONT MATTER
RESEARCH ARTICLES
Xianquan Xiang, Wenhai Lu, Xiaojian Cui, Zhanbin Li, Jianhua Tao
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 1-9, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-001.1
KEYWORDS: Coupling model, soft computing, cellular automata, support vector machine, remote sensing, chlorophyll concentrations
Yun Yang, Jianfeng Wu, Jin Lin, Jinguo Wang, Zhifang Zhou, Jichun Wu
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 10-18, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-002.1
KEYWORDS: Artificial recharge, multi-objective optimization, seawater intrusion, water resources management
Jing-Bin Feng, Chun-Hua Ren, Peng Luo, Yan Yan, Xiao Jiang, Chao-Qun Hu
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 19-29, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-003.1
Xueyuan Zhu, Ying Li, Peng Liu, Bingxin Liu, Yonghu Yang
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 30-35, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-004.1
KEYWORDS: GNSS-R, Oil spill, Delay-Doppler Map, mean surface slope
Ran Ma, Ze-Xiao Xie, Shu-Wei Zhang, Dong-Zhi Chu, Xuan Cao, Ning Wu, Yan Liu
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 36-43, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-005.1
KEYWORDS: Nutrition concentration, gimmer detection, absorbance value
Xiying Liu, Lujun Zhang
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 44-50, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-006.1 Open Access
KEYWORDS: Numerical prediction, initial values, cost function, coupled model
Fei Deng, Yongzhong Wang, Junfeng Ouyang, Ying Ma
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 51-57, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-007.1
KEYWORDS: Intertidal mudflat sediment, active ammonia oxidizing archaea, amoA gene, bioremediation, Sansha Bay
Shuiqing Li, Fan Bi, Yijun Hou, Hongwei Yang
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 58-62, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-008.1
KEYWORDS: Swell probability, wave age, South China Sea, HY-2 satellite
Xiangfeng Kong, Jing Lv, Nan Gao, Xin Peng, Jing Zhang
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 63-68, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-009.1
KEYWORDS: Underwater weld joint, galvanic corrosion, current distribution, weld metal
Xinfang Lv, Pei Yu, Weiteng Mao, Yuchun Li
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 69-76, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-010.1
KEYWORDS: bacterial community, Apostichopus japonicas, sediment, environmental factors
Wenxiang Xia, Jincheng Li, Lu Han, Li Liu, Xiaoting Yang, Shuting Hao, Mingyuan Zhang
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 77-81, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-011.1
KEYWORDS: Restricted Fragment Length Polymorphisms, dispersant, spilled oil, bacterial community structure
Yuqin Gao, Huaizhi Wang, Xiaohua Lu, Youpeng Xu, Zhenxin Zhang, Arthur R. Schmidt
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 82-88, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-012.1
KEYWORDS: Water system evolution, water network, urbanization, hydrological effect, Taihu Lake
Xianfeng Huang, Yingqin Chen, Guohua Fang
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 89-93, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-013.1
KEYWORDS: Beach development, the optimization of water resources, multi-objective genetic algorithm, coastal areas
Bo Kong, Shengzhi Huang, Lan Ma, Qiang Huang
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 94-102, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-014.1
KEYWORDS: Potential evaporation, spatio-temporal changes, SCRAQ, the Wei River Basin
Qiang Fu, Nuo Wang, Wan-Ni Lin, Nuan Wu
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 103-108, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-015.1
KEYWORDS: Airport, environment, Ocean, artificial island, noise
Jizhou Li, Yinxian Song, Changping Mao, Tianyuan Li
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 109-113, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-016.1
KEYWORDS: Changjiang River Delta, geochemistry, heavy metals, soil, surface water
Haining Huang, Lin Cai, Yang Luo, Jigang Wang, Yang Liu, Xiuwu Sun, Hui Lin, Weili Wang
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 125-133, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-018.1
KEYWORDS: Xiamen Bay, sediments, distribution of heavy metals, potential ecological risk
Ying Li, Shengzhi Huang, Lan Ma, Qiang Huang, Lianzhou Wu, Beibei Hou, Guoyong Leng
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 134-143, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-019.1 Open Access
KEYWORDS: Extreme dry and wet events, large-scale atmospheric circulation patterns, ENSO, standardized Surface Humid Index, the cross wavelet analysis
Hao-Tang Jhan, Hui-Ting Chiang, Yaw-Feng Lin, Wen-Hong Liu, Kuo-Huan Ting
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 144-148, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-020.1
KEYWORDS: Gold Coast, marine recreation activities, stakeholders, contingent valuation method, analytic hierarchy process
Ying Li, Sui-Liang Huang, Joseph Domagalski
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 149-162, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-021.1
KEYWORDS: runoff, sediment yield, SWAT, spatio-temporal distribution, Luanhe River Basin
Jinliang Zhang
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 163-168, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-022.1
KEYWORDS: Sediment moving process, soil erosion, underlying surface, water and soil conservation, Yellow River
Kui Feng Wang
Journal of Coastal Research 84 (sp1), 169-180, (1 June 2018) https://doi.org/10.2112/SI84-023.1
KEYWORDS: Analytical hierarchy process, evaluation of ecological and geological environment quality, evaluation system, weighted aggregate index, Yellow River delta
Back to Top