VOL. 99 · NO. sp1 | Spring 2020
 
IN THIS ISSUE

Articles (60)
VIEW ALL ABSTRACTS +
FRONT MATTER
Articles
Yong Wan, Xiaoyu Zhang, Yongshou Dai, Wei Li, Ligang Li, Xiaojun Qu
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 1-8, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-001.1
KEYWORDS: ERA-Interim significant wave height data, buoy data, space and time matching
Yong Wan, Chongwei Zheng, Jie Zhang, Yongshou Dai, Ligang Li, Xiaojun Qu, Xiaoyu Zhang
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 9-15, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-002.1
KEYWORDS: Synthetic Aperture Radar (SAR), wave and wave power, Nearshore, observation ability
Zhanfeng Qi, Bingzhen Wang, Yufeng Qin, Jian Shi, Jingsheng Zhai
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 16-20, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-003.1
KEYWORDS: Wave Glider, Path following, LOS, Adaptive fuzzy PID controller
Yanjun Liu, Fengxiang Guo, Xiaoyu Zhai, Zhitong Li, Hui Zhao, Gang Xue
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 21-30, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-004.1
KEYWORDS: Profiling float, operational stability, energy consumption, control strategy
Wenjing Shi, Wei Dai, Wei Cheng, Ziniu Xiao, Siyuan Li, Chunli Gu, Liang Zhao
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 31-40, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-005.1
KEYWORDS: Somali jet, establishment time, eastern boundary position, spatial pattern of China summer rainfall
Runfeng Zhang, Shaoqiong Yang, Yanhui Wang, Yunlong Yin
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 41-47, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-006.1
KEYWORDS: Ocean current construction, Empirical Bayesian Kriging, Underwater glider, depth-averaged flow
Su Xu, Xiping He, Xiao Li
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 48-53, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-007.1
KEYWORDS: SegNet, semantic segmentation, near coastal areas, U-Net
Kuo Wang, Guolin Feng, Han Zhang, Zhengquan Li, Gaofeng Fan, Zhenyan Yu
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 54-59, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-008.1
KEYWORDS: climate change, spatial-temporal variability, offshore East China Sea
Jinpeng Hu, Zhenglin Li, Yunqiu Zhang
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 60-66, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-009.1
KEYWORDS: Submarine cables, initial laying, numerical model, combined wave-current action, Extreme Waves
Junfeng Gong, Xiao Jia, Wenxiao Zhuge, Weijun Guo, Dong-Young Lee
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 67-73, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-010.1
KEYWORDS: Tropical cyclone, Holland wind models, radius to maximum wind.
Jie Li, Yanguang Fu, Qiuhua Tang, Yikai Feng, Xinghua Zhou, Xiaoyu Liu
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 74-78, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-011.1
KEYWORDS: accuracy assessment, seamless depth datum, lowest normal low water, lowest astronomical tidal, global tidal model
Xueyuan Hao, Xianhe Zhang, Jun He, Xiaohong Yan
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 79-84, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-012.1
KEYWORDS: Underwater sound source positioning, microphone arrays, generalized cross-correlation, noise and reverberation, dithering technology.
Bo Ai, YunHang Xia, ZhiGang Li, FanLin Yang, Min Ji
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 85-91, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-013.1
KEYWORDS: Three-dimensional terrain, sea-land terrain data fusion, sea surface simulation, automatically generate coastline
Hongyu Li, Yijia Wang, Hongwei Chang, Wang Xiao, Zhihao Yu, Sumin Guo
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 92-98, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-014.1
KEYWORDS: Acoustic-to-seismic coupling, acoustic impedance, Resonance, frequency response function.
Jing Zhang, Changzhen Li, Xuhan Shu, Wei Chen
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 99-104, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-015.1
KEYWORDS: Waterway communications, path loss, small scale fading, relative motion state, ship-to-boat pontoon, water environment.
Jianchun Zhao, Zhiduo Yan, Xiaofeng Chen, Liang Pang, Yanyan Lu
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 105-114, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-016.1
KEYWORDS: Bayesian method, extreme wind speed, MCMC algorithm, typhoon model, Climatic change
Jiagen Li, Liang Sun, Yuanjian Yang, Hong Yan, Shuhong Liu
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 115-125, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-017.1
KEYWORDS: typhoon, Nearshore, Offshore, sea surface temperature, Sea surface salinity, South China Sea.
Wenxuan Sun, Zhuxiao Shao, Bingchen Liang, Huijun Gao
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 126-130, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-018.1
KEYWORDS: SWAN model, mean and maximal conditions, spatial distribution, South China Sea
Bo Li, Wuyang Chen, Junliang Liu, Junmin Li, Shengan Wang, Huanlin Xing
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 131-136, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-019.1
KEYWORDS: Hydrodynamic monitoring system, uninhabited island, real-time monitoring, significant wave height
Yanhui Wang, Chenyi Luo, Shaoqiong Yang, Wei Ma, Wendong Niu, Hualong Liu
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 137-143, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-020.1
KEYWORDS: Real-time data quality control, thermal lag correction, Underwater glider, CTD
Jun Yuan, Yanhong Liu
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 144-150, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-021.1
KEYWORDS: Tourism livelihood efficiency, DEA model, Malmquist model, happiness industry
Xiaojian Liu, Qisong Wang, Cheng Liu, Yong He, Shijun Wang, Peng Hou, Xiaowei Zhu, Zhiyuan Wu
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 151-157, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-022.1
KEYWORDS: Parametric typhoon wind field, CCMP reanalysis data, superposition method, central difference method
Sumin Guo, Hongyu Li, Bo Wu, Jingyu Zhou, Chunjian Su, Chao Guan
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 158-164, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-023.1
KEYWORDS: Analog circuit, fault diagnosis, neural network, statistical hypothesis, combination optimization
Xin Wang, Daming Li, Yanqing Li, Huamei Wang
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 165-173, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-024.1
KEYWORDS: wave energy, array, point absorber, layout effectiveness, evaluation index
Fei Fan, Zhixia Zhu, YouXiang Lu, Bo Yang, Chongyang Zhao
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 174-180, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-025.1
KEYWORDS: Sand beach evolution, suspended load, numerical simulation
Cheng Liu, Yan Liang, Xiaojian Liu, Xuan Zhang
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 181-188, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-026.1
KEYWORDS: Modaomen Estuary, irregular wave, coupled wave-current model, Wave-induced current
Ji Liu, Chongmeng Zhang, Dongliang Shu
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 189-196, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-027.1
KEYWORDS: GPS relative positioning, triple-frequency, long-baseline, ambiguity resolution
Mingzhe Xu, Buli Cui, Shaobin Lan, Dongsheng Li, Ying Wang, Baofu Jiang
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 197-202, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-028.1
KEYWORDS: Tidal flat aquaculture, dynamic change, remote sensing, Shandong Peninsula
Yi Sui, Hongyuan Shi, Zaijin You, Shouwen Qiao, Jiacheng Sun
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 203-207, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-029.1
KEYWORDS: Yellow River, water discharge and sediment load, Mann-Kendall test, Mann-Whitney-Pettitt, anomaly accumulation
Xiang Yu, Boyao Li, Tianyi Wang, Yan Liu, Chao Zhan, Buli Cui
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 208-213, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-030.1
KEYWORDS: nutrients, horizontal and vertical distribution, potential eutrophication, enrichment, Yellow River estuary
Xueyan Li, Jiawen Sun, Zaijin You, Junbin Zhang, Lixue Wang, Zhichen Zhang, Qin Li, Tian Xie
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 214-220, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-031.1
KEYWORDS: Open breakwater, wave attenuation performance, erosion protection, Muddy coast
Chao Zhan, Cheng Dong, Tianyi Wang, Boyao Li, Yan Liu, Xiang Yu
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 221-226, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-032.1
KEYWORDS: Remotely sensed retrieval, suspended sediment concentration (SSC), the Yellow River Estuary, control experiment
Cheng Dong, Chao Zhan, Zeng Lin, Feng Yi, JinIin Zhu, Hongyuan Shi, Qing Wang
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 227-235, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-033.1
KEYWORDS: Yellow River delta, wave, Tidal, coastal landform, morphodynamics
Yalong Liu, Ling Ji, Shuguang Zou, Yuanyuan Wu, Youguang Zhang
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 236-241, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-034.1
KEYWORDS: SWH, Satellite altimetry, fast retrieval, waveforms
Yuanyuan Wu, Qingjie Li, Yalong Liu, Yandong Xu, Xiaoqing Wang, Wenbo Li
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 242-249, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-035.1
KEYWORDS: Bohai Strait, North and South Changshan Island, drain outlet, Lagrangian particle tracking, water exchange capacity
Qing Wang, Qimeng Zhan, Longsheng Wang, Chao Zhan, Buli Cui, Xianbin Liu, Xueyan Li, Xin Wang, Xiang Yu, Jinzhi Zhang
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 250-256, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-036.1
KEYWORDS: estuary, Huaihe River, tidal current limit, river type, Yellow River
Xianbin Liu, Yang Xu, Jian Song
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 257-262, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-037.1
KEYWORDS: land cover classification, geomorphic type, Yellow River estuary
Xiang Liang, Bin Tian, Ping Yu, Jingjing Ge, Yan Ning, Liu Teng
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 263-269, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-038.1
KEYWORDS: Near-surface layer, temperature and relative, humidity universal function, evaporation duct
Juli Ding, Jianfang Fei, Xiaogang Huang, Xiaoping Cheng, Hongrang He, Bing Yuan, Zhichao Liang
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 270-281, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-039.1
KEYWORDS: evaporation duct, stability function, occurrence, model validation
Min Wang, Shudao Zhou
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 282-288, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-040.1
KEYWORDS: visibility, UAV, brightness, panoramic camera, target board
Qindong Fan, Liuke Liang, Fang Liang, Xiaofang Sun
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 289-295, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-041.1
KEYWORDS: China, coastline, change, progress
Lin Zhang, Wenjing Chen, Dong Liu
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 296-309, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-042.1
KEYWORDS: Linear internal waves, convergence zone, Monte Carlo simulation, uncertain effects
Xiao Wang, Yuan-bo Gao, Ming Wu, Feng Cai, Xiao-guang Liu
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 310-318, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-043.1
KEYWORDS: NLS equation, inverse scattering transform, eigenvalue, forecast
Xin-yu Zhang, Bo Yang, Hang Sun, Shang-yue Zhang
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 319-323, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-044.1
KEYWORDS: echo state network, empirical mode decomposition, X-band radar
Ben-hui Zhang, Jian-jun Hou, Long Huo, Ke-ming Yao
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 324-331, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-045.1
KEYWORDS: Radar wave measurement, mNLS equation, nonlinear, Wave evolution
Jianqi Zhang, Chongyin Li, Xia Luo
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 332-339, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-046.1
KEYWORDS: KEF background wind field, sensible heat flux, surface wind field, baroclinicity.
Xiaoqun Cao, ShiPeng Su, HongZe Leng, BaiNian Liu
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 340-345, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-047.1
KEYWORDS: Global sensitivity analysis, air-sea interaction, ENSO model, quantitative analysis
Jiannan Zhou, Haiyuan Wang, Zhaobing Jiang
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 346-357, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-048.1
KEYWORDS: multibody system dynamics, whiplash effect, Floating crane
Yi Yang, Xingqun Xue, Yang Gao, Hong Zhang, Xiaomin Du
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 358-363, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-049.1
KEYWORDS: Sustainable smart port, Maritime risk, Coastal ecological environment, fuzzy, DEMATEL, ISM
Xin Li, Fei Xia, Xiong Chen, Xiaochun Shu, Minghao Yang, Lifeng Li, Dan Wang
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 364-372, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-050.1
KEYWORDS: Pacific-Indian Ocean associated mode (PIOAM), interannual cycle, Dynamic mechanism, walker circulation
Shaokun Cai, Shuhai Lu, Lei Zhao, Minghao Wang, Ruihang Yu, Juliang Cao, Meiping Wu, Xiao Xu
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 373-381, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-051.1
KEYWORDS: Strapdown airborne vector gravimetry, residual error, yaw tracking rotation modulation
Ruihang Yu, Xiao Xu, Lei Zhao, Minghao Wang, Shaokun Cai, Juliang Cao, Meiping Wu, Shuhai Lu
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 382-388, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-052.1
KEYWORDS: Marine gravimetry, SGA-WZ02, PPP, SINS/GNSS, cross over difference
Yingkui Jiao, Zhiwei Li, Junchao Zhu, Baofeng Zhang
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 389-395, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-053.1
KEYWORDS: Ultrasonic transducer, time-of-flight, multi-strategy, wavelet denoising
Cheng-Zhi Gao, Chong-Wei Zheng, Guo Zhang, Yun-Dong Han, Feng Tian, Xiao-Guang Liu, Lu-Cai Wang, Da Zhang, Zi-Niu Xiao
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 396-403, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-054.1
KEYWORDS: China seas, CMIP5 projection wind data, Wind energy, mid-long term prediction
Lei Fan, Chong-Wei Zheng, Hong-Jin Zhou, Hai-Chuan Tang, Guo Zhang, Cheng-Zhi Gao, Feng-Wang Lang, Yuan-Bo Gao
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 404-410, (1 March 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-055.1
KEYWORDS: China Sea, CCMP wind data, ERA-interim gust data, average wind speed, average gust, maximum gust
Xiaolu Wang, Yalong Liu
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 411-418, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-056.1
KEYWORDS: wave runup, swash, wave setup, video imagery, beach slope
Yuan Wang, Qiming Deng, Yihua Zhang
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 419-427, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-057.1
KEYWORDS: Marine ecological economic, technological innovation, coupling coordination, sustainable development
Kun Yu, Peilong Yu, Yun-Ge Chen, Yang Lu, Wenning Hao
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 428-434, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-058.1
KEYWORDS: North Atlantic storm track, CMIP5, model evaluation
Chong-Wei Zheng, Fang Liang, Jing-Long Yao, Ju-Chuan Dai, Zhan-Sheng Gao, Ting-Ting Hou, Zi-Niu Xiao
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 435-438, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-059.1
KEYWORDS: ERA-Interim, China seas, extreme wind speed, Seasonal difference
Shaobo Yang, Luyan Li, Xingfei Li, Fang Liang, Xia Zhang, Wei Sun
Journal of Coastal Research 99 (sp1), 439-446, (14 May 2020) https://doi.org/10.2112/SI99-060.1
KEYWORDS: DSAPB, dynamic model, PMM, CFD
Back to Top