VOL. 22 · NO. 3 | October 2005
 
IN THIS ISSUE

Original (4)
Brief Note (1)
Journal of Mammalian Ova Research
VIEW ALL ABSTRACTS +
Mini-Symposium
Kazuya MATSUMOTO
Journal of Mammalian Ova Research 22 (3), 91, (1 October 2005) https://doi.org/10.1274/jmor.22.91
No abstract available
Masahiro Sato
Journal of Mammalian Ova Research 22 (3), 92-100, (1 October 2005) https://doi.org/10.1274/jmor.22.92
KEYWORDS: gene transfer, seminiferous tubules, sperm, testis, transgenics
Koji Kimura
Journal of Mammalian Ova Research 22 (3), 101-118, (1 October 2005) https://doi.org/10.1274/jmor.22.101
KEYWORDS: mechanism, pregnancy, implantation
Yuji Takahashi, Koji Nakagawa, Satoshi Kawachiya, Megumu Itoh, Takashi Horikawa, Gabriela M. Ishida-Foale, Shirei Ohgi, Rieko Kojima, Hidekazu Saito
Journal of Mammalian Ova Research 22 (3), 119-127, (1 October 2005) https://doi.org/10.1274/jmor.22.119
KEYWORDS: fertilization, sperm, cumulus, Zona, Oolemma, Mouse
Tomoko Amano, Kazuya Matsumoto, Kazuhiro Saeki, Yoshihiko Hosoi, Akira Iritani
Journal of Mammalian Ova Research 22 (3), 128-138, (1 October 2005) https://doi.org/10.1274/jmor.22.128
KEYWORDS: mammalian, Post-transcriptional regulation, maternal mRNAs, Oocyte to zygote transition
Tasuku Mitani, Takanori Yokota
Journal of Mammalian Ova Research 22 (3), 139-151, (1 October 2005) https://doi.org/10.1274/jmor.22.139
KEYWORDS: RNAi, dsRNA, siRNA, knockdown, ES cells
Mini Review
Sayaka Wakayama, Masashi Miyake, Teruhiko Wakayama
Journal of Mammalian Ova Research 22 (3), 152-158, (1 October 2005) https://doi.org/10.1274/jmor.22.152
KEYWORDS: ntES cell, nuclear transfer, clone
Original
Michiko Nakai, Eri Saito, Akiko Takizawa, Yoko Akamatsu, Maiko Koichi, Shin Hisamatsu, Tomo Inomata, Masao Shino, Naomi Kashiwazaki
Journal of Mammalian Ova Research 22 (3), 159-162, (1 October 2005) https://doi.org/10.1274/jmor.22.159
KEYWORDS: Intracytoplasmic injection of sperm heads, rat, Sonication, sperm head, Piezo-pulse
Hiroyuki Suzuki, Manabu Satoh, Koji Toyokawa
Journal of Mammalian Ova Research 22 (3), 163-169, (1 October 2005) https://doi.org/10.1274/jmor.22.163
KEYWORDS: hamster, oocyte maturation, mitochondria
Yasuhiro Takanashi, Yuji Abe, Harumi Kubo
Journal of Mammalian Ova Research 22 (3), 170-177, (1 October 2005) https://doi.org/10.1274/jmor.22.170
KEYWORDS: Blastocyst implantation, Frozen pronuclear phase embryo, Frozen-thawed embryo transfer, Transport ICSI, Transport IVF
Keiichiro Tominaga, Yukako Hamada, Shinichi Hochi
Journal of Mammalian Ova Research 22 (3), 178-184, (1 October 2005) https://doi.org/10.1274/jmor.22.178
KEYWORDS: bovine oocytes, Gel-loading tip, nuclear transfer, vitrification
Brief Note
K. M. A. Tareq, Ryuichiro Obata, A. G. Miah, Ko-ichi Hammano, Hirotada Tsujii
Journal of Mammalian Ova Research 22 (3), 185-189, (1 October 2005) https://doi.org/10.1274/jmor.22.185
KEYWORDS: ammonia, Glutamine, Glutamic acid, follicular fluid, Serum
Back to Top