VOL. 24 · NO. 4 | October 2007
 
IN THIS ISSUE

Articles (5)
Journal of Mammalian Ova Research
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Kaoru Miya, Hideaki Watanabe, Akane Arichi, Kaori Suga, Seika Ishikawa, Shiho Monzen, Makiko Kawamura, Hiroshi Motoyama, Takeshi Yorimitsu, Atsushi Yanaihara, Toshihiro Kawamura
Journal of Mammalian Ova Research 24 (4), 135-141, (1 October 2007) https://doi.org/10.1274/jmor.24.135
KEYWORDS: art, ICSI, Congenital abnormality
Ryugo Okagaki, Osamu Ishihara, Akira Deguchi
Journal of Mammalian Ova Research 24 (4), 142-152, (1 October 2007) https://doi.org/10.1274/jmor.24.142
KEYWORDS: Oocyte Donation, art, the Right to Identify, Family Law
Haruo Katayose, Tomoko Takayama, Ryota Suganuma, Shotaro Hayashi, Kaoru Yanagida, Akira Sato
Journal of Mammalian Ova Research 24 (4), 153-160, (1 October 2007) https://doi.org/10.1274/jmor.24.153
KEYWORDS: embryo development, Sperm nuclear chromatin, DNA fragmentation
Gaku Shimoi, Yuichi Kameyama, Ryoichi Hashizume, Masao Ito
Journal of Mammalian Ova Research 24 (4), 161-166, (1 October 2007) https://doi.org/10.1274/jmor.24.161
KEYWORDS: Mouse, Cadmium toxicity, oocyte maturation, fertilization, embryonic development
Yuichi Kameyama, Gaku Shimoi, Katsunaka Ebihara, Chie Goto, Ai Igarashi, Masao Ito
Journal of Mammalian Ova Research 24 (4), 167-174, (1 October 2007) https://doi.org/10.1274/jmor.24.167
KEYWORDS: Mouse, oocyte, Karyoplast, Cytoplast, enucleation
Back to Top