VOL. 25 · NO. 2 | April 2008
 
IN THIS ISSUE

Articles (8)
Journal of Mammalian Ova Research
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Toshihiro Habara, Chisato Takiue, Hiroe Kita, Noriko Kawakami, Minako Tone, Rei Hirata, Yoko Aoi, Nanako Yoshioka, Nobuyoshi Hayashi
Journal of Mammalian Ova Research 25 (2), 74-81, (1 April 2008) https://doi.org/10.1274/jmor.25.74
KEYWORDS: Single embryo transfer, Multiple pregnancy, Frozen thawed embryo transfer, Cumulative pregnancy rate
Tetsuaki Hara, Takashi Kodama
Journal of Mammalian Ova Research 25 (2), 82-89, (1 April 2008) https://doi.org/10.1274/jmor.25.82
KEYWORDS: blastocyst, Elective single embryo transfer, Implantation rate, Multiple pregnancy rate
Osamu Okitsu
Journal of Mammalian Ova Research 25 (2), 90-97, (1 April 2008) https://doi.org/10.1274/jmor.25.90
KEYWORDS: Multiple pregnancy, implantation, Embryo scoring
Osamu Ishihara, Takeshi Kajihara, Ryugo Okagaki, Yasushi Takai, Naoki Hayashi
Journal of Mammalian Ova Research 25 (2), 98-104, (1 April 2008) https://doi.org/10.1274/jmor.25.98
KEYWORDS: SET, Multiple pregnancy, Guideline
Kazuo Uchiyama, Masahito Kikuchi, Shouko Ieda, Naoki Yamashita, Yuji Takehara, Hirotune Kaijima, Osamu Kato
Journal of Mammalian Ova Research 25 (2), 105-110, (1 April 2008) https://doi.org/10.1274/jmor.25.105
KEYWORDS: LC-Polscope, spindle, ICSI
Satomi Tanaka, Sakae Goto, Hiromi Hashimoto, Yoko Izumi, Masami Matsunaga, Shoji Kokeguchi, Masahide Shiotani
Journal of Mammalian Ova Research 25 (2), 111-116, (1 April 2008) https://doi.org/10.1274/jmor.25.111
KEYWORDS: Frozen-thawed embryo transfer, Natural ovulation cycle, progesterone, estradiol
Eiko Otsu, Akiko Sato, Kyoko Kido, Takafumi Utsunomiya
Journal of Mammalian Ova Research 25 (2), 117-118, (1 April 2008) https://doi.org/10.1274/jmor.25.117
Akiko Sato, Eiko Otsu, Takahiro Arima, Takafumi Utsunomiya
Journal of Mammalian Ova Research 25 (2), 119-120, (1 April 2008) https://doi.org/10.1274/jmor.25.119
Back to Top