VOL. 28 · NO. 3 | October 2011
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Mini Symposium (in English)
Yukiko Katagiri
Journal of Mammalian Ova Research 28 (3), 95, (1 October 2011) https://doi.org/10.1274/jmor.28.95
No abstract available
Tsutomu Ogata, Keiko Matsubara, Eiko Nagata, Shinichiro Sano, Nobuyuki Murakami, Toshiro Nagai
Journal of Mammalian Ova Research 28 (3), 96-102, (1 October 2011) https://doi.org/10.1274/jmor.28.96
KEYWORDS: Advanced maternal age, Trisomy rescue, Uniparental maternal disomy, Prader-Willi syndrome, Non-disjunction
Keiko Koide, Akihiko Sekizawa, Junko Yotsumoto, Satoshi Miyagami, Kiyotake Ichizuka, Ryu Matsuoka, Takashi Okai
Journal of Mammalian Ova Research 28 (3), 103-109, (1 October 2011) https://doi.org/10.1274/jmor.28.103
KEYWORDS: epigenetics, Methylation, promoter, imprinting, placenta
Mayu Hanaue, Naofumi Miwa
Journal of Mammalian Ova Research 28 (3), 110-117, (1 October 2011) https://doi.org/10.1274/jmor.28.110
KEYWORDS: aging, fertilization, zona pellucida, cumulus cell, Dicalcin
Dieter Egli, Hidenori Akutsu
Journal of Mammalian Ova Research 28 (3), 118-125, (1 October 2011) https://doi.org/10.1274/jmor.28.118
KEYWORDS: aging, oocyte, Chromosomal abnormality, Oocyte Donation
Originals (in English)
Hiroyuki Suzuki, Kei-ichi Koyama, Katsuya Kabashima, Jiachen Fang, Masatoshi Matsuzaki
Journal of Mammalian Ova Research 28 (3), 126-130, (1 October 2011) https://doi.org/10.1274/jmor.28.126
KEYWORDS: Pig Oocyte, cytoskeleton, maturation, Rho kinase inhibitor, GVBD
Chikako Kani, Akiko Kuwahata, Masanori Ochi, Toshitaka Horiuchi
Journal of Mammalian Ova Research 28 (3), 131-138, (1 October 2011) https://doi.org/10.1274/jmor.28.131
KEYWORDS: In vitro maturation, Oocytes, Dibutyryl cAMP, Intracytoplasmic sperm injection, bovine
Yusuke Shibuya, Yukihiro Terada, Jin Kumagai, Yukiyo Kumazawa, Masatoshi Saito, Tetsuro Hoshiai, Nobuo Yaegashi
Journal of Mammalian Ova Research 28 (3), 139-142, (1 October 2011) https://doi.org/10.1274/jmor.28.139
KEYWORDS: Oocyte Donation, 47,XXX, POF, IUGR, PIH
Brief Note (in English)
Yukari Hirayama, Kou-suke Inoue, Hiroshi Suzuki
Journal of Mammalian Ova Research 28 (3), 143-147, (1 October 2011) https://doi.org/10.1274/jmor.28.143
KEYWORDS: canine, cryopreservation, ovary, Transplantation
Back to Top