VOL. 31 · NO. 1 | April 2014
 
IN THIS ISSUE

ORIGINALS (3)
VIEW ALL ABSTRACTS +
MINI-SYMPOSIUM
Hideki Igarashi
Journal of Mammalian Ova Research 31 (1), 1, (1 April 2014) https://doi.org/10.1274/jmor.31.1
No abstract available
Shuichiro Hara, Toshifumi Takahashi, Hideki Igarashi, Mitsuyoshi Amita, Koki Matsuo, Ayumi Hasegawa, Hirohisa Kurachi
Journal of Mammalian Ova Research 31 (1), 2-11, (1 April 2014) https://doi.org/10.1274/jmor.31.2
KEYWORDS: polycystic ovary syndrome, TNF-α, PPAR-γ, Pioglitazone, bezafibrate
Makoto Orisaka, Shin Fukuda, Katsushige Hattori, Yoshio Yoshida
Journal of Mammalian Ova Research 31 (1), 12-16, (1 April 2014) https://doi.org/10.1274/jmor.31.12
KEYWORDS: PCOS, LH, ovary, follicle, FSH receptor
Toshiya Matsuzaki, Takeshi Iwasa, Sumika Matsui, Takako Kawami, Takeshi Kato, Akira Kuwahara, Munkhsaihan Munkhzaya, Altankhuu Tungalagsuvd, Minoru Irahara
Journal of Mammalian Ova Research 31 (1), 17-22, (1 April 2014) https://doi.org/10.1274/jmor.31.17
KEYWORDS: PCOS, insulin resistance, hyperinsulinemia, metformin
Tsuyoshi Baba, Toshiaki Endo, Sayaka Adachi, Keiko Ikeda, Ayumi Shimizu, Miyuki Morishita, Yoshika Kuno, Hiroyuki Honnma, Tamotsu Kiya, Tsuyoshi Saito
Journal of Mammalian Ova Research 31 (1), 23-30, (1 April 2014) https://doi.org/10.1274/jmor.31.23
KEYWORDS: polycystic ovary syndrome, Excess androgen exposure, Female-to-male transsexualism, Congenital adrenal hyperplasia, animal model
ORIGINALS
Ayami Okabe, Rui Hiramatsu, Takashi Umehara, Youko Fujita, Masayuki Shimada
Journal of Mammalian Ova Research 31 (1), 31-39, (1 April 2014) https://doi.org/10.1274/jmor.31.31
KEYWORDS: luteinization, migration, granulosa cells, Semaphorin, ovulation
Yamato Mizobe, Toshiaki Akiyoshi, Shiho Minami, Kan Matsuo, Rinko Fukushima, Atsumi Yamaguchi, Sumihide Okamoto
Journal of Mammalian Ova Research 31 (1), 40-44, (1 April 2014) https://doi.org/10.1274/jmor.31.40
KEYWORDS: time-lapse, Human embryo, EmbryoScope®
Chie Nishijima, Kazuhiro Kawamura, Naoki Okamoto, Yorino Sato, Nanami Kawamura, Bunpei Ishizuka, Mamoru Tanaka, Nao Suzuki
Journal of Mammalian Ova Research 31 (1), 45-51, (1 April 2014) https://doi.org/10.1274/jmor.31.45
KEYWORDS: FLT3 ligand, FLT3, preimplantation embryo, oviduct, uterus
CASE REPORT
Taketo Inoue, Yoshiyuki Ono, Yukiko Yonezawa, Takuo Fujiwara, Ataru Nohara, Osamu Mimura, Junji Kishi, Nobuyuki Emi
Journal of Mammalian Ova Research 31 (1), 52-56, (1 April 2014) https://doi.org/10.1274/jmor.31.52
KEYWORDS: blastocyst, cumulus-oocyte complex, Intracytoplasmic sperm injection, Pelvic adhesion, transportation
Back to Top