VOL. 11 · NO. 6 | November 2020
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
RESOURCE ECONOMY
Zhong Yang, Lin Aiwen, Zhou Zhigao, He Lijie, Yuan Moxi
Journal of Resources and Ecology 11 (6), 539-548, (27 October 2020) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2020.06.001
KEYWORDS: the Belt and Road, geo-economics, correlation, globalization, China
Xiao Qinlin, Tian Chao, Wang Yanjun, Li Xiuqing, Xiao Liming
Journal of Resources and Ecology 11 (6), 549-561, (27 October 2020) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2020.06.002
KEYWORDS: haze governance level, haze governance efficiency, entropy method, super-efficiency DEA model
Cao Xiaochang, Liu Xiaojie, Cheng Shengkui, Liu Yao, Zhang Panpan
Journal of Resources and Ecology 11 (6), 562-569, (27 October 2020) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2020.06.003
KEYWORDS: food waste, catering industry, empirical survey, food security
Gao Sheng, Zhao Lin, Sun Huihui, Cao Guangxi, Liu Wei
Journal of Resources and Ecology 11 (6), 570-579, (27 October 2020) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2020.06.004
KEYWORDS: marine sustainable development, coefficient of variation method, grey relational model, composite index model, path analysis
LAND RESOURCE AND LAND USE
Wang Xue, Li Xiubin
Journal of Resources and Ecology 11 (6), 580-588, (27 October 2020) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2020.06.005
KEYWORDS: land fragmentation, cropping system, stochastic production frontier analysis, grain production efficiency, North China Plain
Cheng Hao, Xie Hualin
Journal of Resources and Ecology 11 (6), 589-597, (27 October 2020) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2020.06.006
KEYWORDS: wheat price change, fallow, ecological compensation, farmers
Chen Shiyin, Ma Zhiyu
Journal of Resources and Ecology 11 (6), 598-605, (27 October 2020) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2020.06.007
KEYWORDS: cultivated land, intensive use, temporal and spatial variation characteristics, Maoming City
Zhang Mengyu, Zhang Li, Ren Xiaoli, He Honglin, Lv Yan, Wang Junbang, Yan Huimin
Journal of Resources and Ecology 11 (6), 606-616, (27 October 2020) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2020.06.008
KEYWORDS: land use change, Net primary productivity, karst area, comprehensive control project for rocky desertification
ECOTOURISM
Liu Qingqing, Yu Hu
Journal of Resources and Ecology 11 (6), 617-623, (27 October 2020) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2020.06.009
KEYWORDS: ecological sensitivity, function zoning, Qianjiangyuan National Park (QNP)
Long Fei, Zhu He
Journal of Resources and Ecology 11 (6), 624-632, (27 October 2020) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2020.06.010
KEYWORDS: tourist perception, homestay tourism, support for development
Tao Hui, Gao Jing, Chen Kaiqiang
Journal of Resources and Ecology 11 (6), 633-644, (27 October 2020) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2020.06.011
KEYWORDS: rural tourism, space change, attraction, town, village, China
Back to Top