VOL. 7 · NO. 6 | November 2016
 
IN THIS ISSUE

Articles (9)
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Pang Bo, Ma Haitao
Journal of Resources and Ecology 7 (6), 407-417, (1 November 2016) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2016.06.001
KEYWORDS: smart low-carbon development, major cities, evaluation, quantitative study, China
Ren Zhengchao, Zhu Huazhong, Shi Hua, Liu Xiaoni
Journal of Resources and Ecology 7 (6), 418-429, (1 November 2016) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2016.06.002
KEYWORDS: vegetative carbon stock, topographical condition, climatic environment, rangeland system, spatiotemporal Change
Tellez Ricardo Delgado, Wang Shaohua, Zhong Ershun, Cai Wenwen, Long Liang
Journal of Resources and Ecology 7 (6), 430-437, (1 November 2016) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2016.06.003
Wang Xiaoli, Dai Erfu, Zhu Jianjia
Journal of Resources and Ecology 7 (6), 439-452, (1 November 2016) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2016.06.004
KEYWORDS: ecosystem service, InVEST model, CASA model, spatial pattern, plantations, Ganjiang River Basin
Jin Jianjun, Ran Shenghong, Liu Taotao
Journal of Resources and Ecology 7 (6), 453-463, (1 November 2016) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2016.06.005
KEYWORDS: Soil salinity, soil water content, cotton growing season, arid area of northwest China
Wang Xinge, Xi Jianchao, Yang Dongyang, Chen Tian
Journal of Resources and Ecology 7 (6), 464-471, (1 November 2016) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2016.06.006
KEYWORDS: rural touristization, spatial differentiation, determinants, Geo-detector, Yesanpo scenic area
Wu Pu, Tian Mi
Journal of Resources and Ecology 7 (6), 472-479, (1 November 2016) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2016.06.007
KEYWORDS: off-shore island, tourism, energy consumption, CO2 emissions, estimation
Li Yanmei, Li Zhongyuan, You He
Journal of Resources and Ecology 7 (6), 480-485, (1 November 2016) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2016.06.008
KEYWORDS: circular economy, service sector, indicator system, analytic hierarchy process, Beijing City
Qiu Zhenmian, Chen Bixia
Journal of Resources and Ecology 7 (6), 486-494, (1 November 2016) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2016.06.009
KEYWORDS: aging population, disadvantaged region, farmers' wellbeing, rural regeneration, women's empowerment
Back to Top