VOL. 8 · NO. 5 | September 2017
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
ECOTOUNSRN IN CHINA
Zhong Linsheng, Liu Limin
Journal of Resources and Ecology 8 (5), 441-448, (1 September 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.05.001
KEYWORDS: ecotourism development, achievement, problem, strategy, China
Tang Chengcai, Zheng Qianqian, Qin Nana, Sun Yan, Wang Shushu, Feng Ling
Journal of Resources and Ecology 8 (5), 449-459, (1 September 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.05.002
KEYWORDS: green development, tourism industry, green tourism, ecotourism, sustainable development
Xiao Lianlian, Zhong Linsheng
Journal of Resources and Ecology 8 (5), 460-469, (1 September 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.05.003
KEYWORDS: ecotourism, policy, evolution, development trend, China
Xiang Baohui
Journal of Resources and Ecology 8 (5), 470-477, (1 September 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.05.004
KEYWORDS: forest park, ecotourism development, evaluation, measures, China
Yu Hu, Zhong Linsheng
Journal of Resources and Ecology 8 (5), 478-484, (1 September 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.05.005
KEYWORDS: China, development model, influence factors, cross-regional ecotourism cooperation
Li Lu, Zhang Yujun
Journal of Resources and Ecology 8 (5), 485-493, (1 September 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.05.006
KEYWORDS: rural landscape, Linpan, garden city theory, indigenous character, rural eco-tourism
Zheng Qunming, Tang Rong, Mo Ting, Duan Nijing, Liu Jia
Journal of Resources and Ecology 8 (5), 494-501, (1 September 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.05.007
KEYWORDS: flow experience, Daweishan Mountain Ski Area, eco-tourists, tourists' loyalty, positive emotion
Zeng Yuxi, Zhong Linsheng
Journal of Resources and Ecology 8 (5), 502-513, (1 September 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.05.008
KEYWORDS: tourists, perceived quality, environmental awareness, environmentally-friendly-index (EFI), Qinghai Lake
ECOSYSTEM ASSESSMENT
Xue Qian, Song Wei, Zhang Yili, Mou Fengyun
Journal of Resources and Ecology 8 (5), 514-525, (1 September 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.05.009
KEYWORDS: application, assessment methods, implication, ecological carrying capacity
Li Yuanzheng, Han Fengsen, Zhou Hongxuan
Journal of Resources and Ecology 8 (5), 526-537, (1 September 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.05.010
KEYWORDS: freeze-thaw erosion, land desertification, water-caused soil loss, land salinization, ecological pressure, ecological elasticity
Li Shuyong, Li Shenggong, Huang Mei
Journal of Resources and Ecology 8 (5), 538-544, (1 September 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.05.011
KEYWORDS: larch forests, thinning, carbon stock, stock change, China Northeast Forest Region
ECOSYSTEM MONITORING
Liu Chunyan, Guo Hongqin, Zhang Xuehong, Chen Jian
Journal of Resources and Ecology 8 (5), 545-549, (1 September 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.05.012
KEYWORDS: Decision tree, mangrove, EO-1 ALI data, angle index, Shenzhen Bay
INTRODUCING OF EDITORIAL BOARD MEMBER
Journal of Resources and Ecology 8 (5), 550, (1 September 2017) https://doi.org/10.5814/084.008.0501
No abstract available
Back to Top