VOL. 39 · NO. 3 | September 2014
 
IN THIS ISSUE

VIEW ALL ABSTRACTS +
Original Papers
Hiroshi Sasaki, Kyoko Ohta, Toshiki Aoi, Shigeki Watanabe, Tetsuji Hosoda, Hitoshi Suzuki, Mikiko Abe, Kazuhiro Koyasu, Syuji Kobayashi, Sen-ichi Oda
Mammal Study 39 (3), 133-139, (1 September 2014) https://doi.org/10.3106/041.039.0302
KEYWORDS: distribution, habitat selection, invasion, Mustela itatsi, Mustela sibirica
Henry Bernard, Esther L. Baking, Anthony J. Giordano, Oliver R. Wearn, Abdul Hamid Ahmad
Mammal Study 39 (3), 141-154, (1 September 2014) https://doi.org/10.3106/041.039.0303
KEYWORDS: camera trapping, fragmentation, mammals, oil palm plantation, Sabah Borneo
Short Communications
Yoko Okawara, Takeshi Sekiguchi, Aya Ikeda, Shingo Miura, Hiroshi Sasaki, Takeshi Fujii, Yayoi Kaneko
Mammal Study 39 (3), 155-161, (1 September 2014) https://doi.org/10.3106/041.039.0304
No abstract available
Lisa Hoshino, Kaori Murase, Takayuki Adachi, Taku Fujita, Yayoi Kaneko
Mammal Study 39 (3), 163-166, (1 September 2014) https://doi.org/10.3106/041.039.0305
No abstract available
Ayaka Ishida, Kenichi Takahashi, Kohji Uraguchi, Tatsuo Oshida
Mammal Study 39 (3), 167-172, (1 September 2014) https://doi.org/10.3106/041.039.0306
No abstract available
Norimasa Sugita, Keisuke Ueda
Mammal Study 39 (3), 185-189, (1 September 2014) https://doi.org/10.3106/041.039.0301
No abstract available
Back to Top