VOL. 199 · NO. 4 | April 2023
 
IN THIS ISSUE

VIEW ALL ABSTRACTS +
RESEARCH ARTICLES
Allison Gibbs, Pawan Gupta, Buddha Mali, Yannick Poirier, Mathangi Gopalakrishnan, Diana Newman, Andrew Zodda, Julian D. Down, Artur A. Serebrenik, Michael D. Kaytor, Isabel L. Jacksone
Radiation Research 199 (4), 319-335, (2 March 2023) https://doi.org/10.1667/RADE-22-00178.1
Yuanyuan Tao, Jie Lu, Wei Deng, Rufei Ma, Shanshan Tang, Yuchun Wei, Shuanghu Yuan
Radiation Research 199 (4), 336-345, (8 February 2023) https://doi.org/10.1667/RADE-22-00135.1 Open Access
Mengyou Xu, Qiuying Tang, Xin Yin, Lingyun Wu, Jie Yin, Kan Jiang, Feng Zhao, Luyi Bu, Zhongjie Lu, Senxiang Yan
Radiation Research 199 (4), 346-353, (8 February 2023) https://doi.org/10.1667/RADE-20-00279.1
Jan Beyea, George R. Hoffmann
Radiation Research 199 (4), 354-372, (15 February 2023) https://doi.org/10.1667/RADE-21-00217.1 Open Access
Magali Schiano Di Lombo, Isabelle Cavalie, Virginie Camilleri, Yann Perrot, Beatrice Gagnaire
Radiation Research 199 (4), 373-384, (15 March 2023) https://doi.org/10.1667/RADE-22-00157.1
Valerie Swee Ting Goh, Yohei Fujishima, Ryo Nakayama, Kai Takebayashi, Mitsuaki A. Yoshida, Kosuke Kasai, Kentaro Ariyoshi, Tomisato Miura
Radiation Research 199 (4), 385-395, (22 February 2023) https://doi.org/10.1667/RADE-22-00191.1 Open Access
Cristian Ciobanu, Connor Mcnairn, Balazs Nyiri, Vinita Chauhan, Sanjeena Subedi, Sangeeta Murugkar
Radiation Research 199 (4), 396-405, (23 February 2023) https://doi.org/10.1667/RADE-22-00149.1
Jennifer J. McCann, Donald E. Fleenor, Jing Chen, Chun-Hsiang Lai, Thomas E. Bass, Michael B. Kastan
Radiation Research 199 (4), 406-421, (15 March 2023) https://doi.org/10.1667/RADE-22-00219.1
SHORT COMMUNICATION
Julianna Korns, Shelby McCauley, Maria Lehn, Vinita Takiar, Mathieu Sertorio, Michael Lamba
Radiation Research 199 (4), 422-428, (2 March 2023) https://doi.org/10.1667/RADE-22-00210.1
Back to Top