VOL. 10 · NO. 2 | March 2019
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
PREFACE
Wang Shaoqiang, Wang Junbang, Zhang Leiming, Xiao Zhishu, Wang Feng, Sun Nan, Li Daiqing, Chen Bin, Chen Jinghua, Li Yue, Wang Xiaobo, Wang Miaomiao
Journal of Resources and Ecology 10 (2), 105-111, (8 April 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.02.001
KEYWORDS: ecological quality, ecological factors, biodiversity, ecosystem function, monitoring technology, monitoring guidelines
FOREST ECOSYSTEM
Sun Leigang, Wang Shaoqiang, Robert A. Mickler, Chen Jinghua, Yu Quanzhou, Qian Zhaohui, Zhou Guoyi, Meng Ze
Journal of Resources and Ecology 10 (2), 112-126, (8 April 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.02.002
KEYWORDS: fluorescence reflectance index (FRI), photochemical reflectance index (PRI), photosynthesis, gross primary productivity (GPP), light-use efficiency (LUE), subtropical evergreen forest
Ye Shu, Guo Chuying, Han Jiayin, Zhang Leiming, Dai Guanhua, Wen Xuefa, Yu Guirui
Journal of Resources and Ecology 10 (2), 127-136, (8 April 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.02.003
KEYWORDS: soil GHGs flux, dynamic chamber method, forest-DNDC, temperate forest
Han Jiayin, Ye Shu, Guo Chuying, Zhang Leiming, Li Shenggong, Wang Huimin
Journal of Resources and Ecology 10 (2), 137-146, (8 April 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.02.004
KEYWORDS: eddy covariance, sky conditions, diffuse radiation, clearness index, NEE
GRASSLAND ECOSYSTEM
Li Yue, Nie Cheng, Shao Rui, Du Wei, Liu Yinghui
Journal of Resources and Ecology 10 (2), 147-154, (8 April 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.02.005
KEYWORDS: Nitrogen fertilization, 13C labeled glucose, soil priming effect, phospholipid fatty acids, Semi-arid grassland
Du Wei, Wu Shanmei, Nie Cheng, Li Yue, Shao Rui, Liu Yinghui, Sun Nan
Journal of Resources and Ecology 10 (2), 155-162, (8 April 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.02.006
KEYWORDS: soil respiration, nitrogen addition, soil temperature and moisture, soil nutrients, typical grassland
Xu Lijun, Shen Beibei, Nie Yingying, Xin Xiaoping, Gao Wa, Li Da, Wang Di, Yan Ruirui, Chen Baorui
Journal of Resources and Ecology 10 (2), 163-173, (8 April 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.02.007
KEYWORDS: natural hay pastures, degradation, grading, grassland classification
FARMLAND ECOSYSTEM
Wang Chunyu, Sun Xiaofang, Wang Meng, Wang Junbang, Ding Qingfu
Journal of Resources and Ecology 10 (2), 174-183, (8 April 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.02.008
KEYWORDS: cropland quality, cropland quantity, urbanization, spatial-temporal changes, remote sensing
Chen Jinghua, Wang Shaoqiang, Florian Kraxner, Juraj Balkovic, Xu Xiyan, Sun Leigang
Journal of Resources and Ecology 10 (2), 184-195, (8 April 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.02.009
KEYWORDS: cropland, crop-residue return, soil carbon sequestration, spatial pattern, EPIC model
DESERT ECOSYSTEM
Wu Rina, Cong Weiwei, Li Yonghua, Li Siyao, Wang Dongfang, Jia Zhiqing, Wang Feng
Journal of Resources and Ecology 10 (2), 196-201, (8 April 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.02.010
KEYWORDS: dryland ecosystem, ecological quality, indicators system, “satellite-air-ground” monitoring
ECOSYSTEM MONITORING AND SERVICE
Cao Yingqiu, Zhang Zhen, Xu Li, Chen Zhi, He Nianpeng
Journal of Resources and Ecology 10 (2), 202-212, (8 April 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.02.011
KEYWORDS: soil respiration, Decomposition, isotopic, pulse, soil organic matter, turnover
Cui Mingyue, Wang Junbang, Wang Shaoqiang, Yan Hao, Li Yingnian
Journal of Resources and Ecology 10 (2), 213-224, (8 April 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.02.012
KEYWORDS: evapotranspiration, Qinghai-Tibet Plateau, climatic factors, spatial and temporal distribution
Wu Baiqiu, Wang Junbang, Qi Shuhua, Wang Shaoqiang, Li Yingnian
Journal of Resources and Ecology 10 (2), 225-233, (8 April 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.02.013
KEYWORDS: ecosystem service function, trade-off, quantitative methods
Back to Top