VOL. 10 · NO. 6 | November 2019
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
PREFACE
Zhen Lin, Xu Zengrang, Zhao Yuan, Wang Jijun, Hu Yunfeng, Wang Juanle
Journal of Resources and Ecology 10 (6), 569-573, (10 December 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.06.001
KEYWORDS: ecological carrying capacity, ecological footprint, ecosystem services, green development, the “Belt and Road” Initiative
ECOLOGICAL CARRYING CAPACITY
Zheng Xin, Xu Zengrang
Journal of Resources and Ecology 10 (6), 574-583, (10 December 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.06.002
KEYWORDS: Water resources carrying capacity, virtual water, the “Belt and Road”, agricultural products trade
Jin Mingming, Xu Zengrang
Journal of Resources and Ecology 10 (6), 584-597, (10 December 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.06.003
KEYWORDS: Biocapacity, ecological footprint, ecological deficit, the “Belt and Road” Initiative region, trade flows, China
Zou Xiuping, Song Dunjiang, Chen Shaofeng
Journal of Resources and Ecology 10 (6), 598-604, (10 December 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.06.004
KEYWORDS: Central Asia, grassland resources, ecological footprint, animal husbandry
Li Jianlong, Lu Xiaofei, Zhang Jingjing, Mou Linyun, Zhen Lin, Xu Zengrang, Zhou Weihong
Journal of Resources and Ecology 10 (6), 605-613, (10 December 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.06.005
KEYWORDS: ecological resources, environment carrying capacity, accounting method, green ecological space quantification, green quantification index system
Yang Wanni, Zhen Lin, Luo Qi
Journal of Resources and Ecology 10 (6), 614-620, (10 December 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.06.006
KEYWORDS: Xilin Gol Grassland transects, land resource, Resource and environment carrying capacity, food nutritional demand
ECOSYSTEM SERVICES
Zhang Changshun, Zhen Lin, Liu Chunlan, Liang Yihang
Journal of Resources and Ecology 10 (6), 621-631, (10 December 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.06.007
KEYWORDS: ecosystem services, ecosystem service consumption, farmland ecosystem service consumption, grassland ecosystem service consumption, forest ecosystem service consumption, ecosystem service consumption pattern
G.C. Dhruba Bijaya, Bhandari Jyoti, Xu Zengrang, Li Can
Journal of Resources and Ecology 10 (6), 632-640, (10 December 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.06.008
KEYWORDS: community forests, poverty, Bajhang district, aesthetic value, ecotourism
Liang Yihang, Zhen Lin, Jia Mengmeng, Hu Yunfeng, Zhang Changshun, Luo Qi
Journal of Resources and Ecology 10 (6), 641-648, (10 December 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.06.009
KEYWORDS: ecosystem services, consumption, characteristics, mode, variations
RESOURCES AND ENVIRONMENT
Chen Shaofeng, Liu Yang, Su Liyang
Journal of Resources and Ecology 10 (6), 649-656, (10 December 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.06.010
KEYWORDS: the “Belt and Road” Initiative, sustainable development, agricultural resources, environment
Zhou Yezhi, Wang Juanle, Wang Yi, Elena A. Grigorieva
Journal of Resources and Ecology 10 (6), 657-666, (10 December 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.06.011
KEYWORDS: travel climate comfortable degree, temperature-humidity index, wind chill index, the cross-border region between China and Russia, climate adaption
Wen Xin, Yan Huimin, Xie Xiaoping, Du Wengpeng, Lai Chenxi, Zhen Lin
Journal of Resources and Ecology 10 (6), 667-675, (10 December 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.06.012
KEYWORDS: Kazakhstan, grassland ecosystem, ecological consumption, Ecological stress, balance between forage and animals, ecological bearing state
Li Ge, Wang Juanle, Wang Yanjie, Wei Haishuo
Journal of Resources and Ecology 10 (6), 676-684, (10 December 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.06.013
KEYWORDS: grassland production, MODIS, remote sensing, estimation model, Mongolia
Xiong Chenran, Wang Limao, Yang Chengjia, Qu Qiushi, Xiang Ning
Journal of Resources and Ecology 10 (6), 685-691, (10 December 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.06.014
KEYWORDS: FDI, CO2 emissions, economic growth, ecological environmental protection, the Green Silk Roads, resources and environmental carrying capacity
BIG DATA
Liang Yuting, Hu Yunfeng, Han Yueqi
Journal of Resources and Ecology 10 (6), 692-703, (10 December 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.06.015
KEYWORDS: big data, web crawler, research hotspots, desertification, spatial distribution, trend analysis, China
INTRODUCING OF EDITORIAL BOARD MEMBER
Journal of Resources and Ecology 10 (6), 704, (10 December 2019) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2019.06.016
Back to Top