VOL. 38 · NO. 2 | June 2013
 
IN THIS ISSUE

VIEW ALL ABSTRACTS +
Original papers
Juan José Díaz-Sacco, Masako Izawa
Mammal Study 38 (2), 73-80, (1 June 2013) https://doi.org/10.3106/041.038.0202
KEYWORDS: conservation, herpetile prey, Iriomote cat, road use, scats
Chabi A. M. S. Djagoun, Bruno A. Djossa, Guy A. Mensah, Brice A. Sinsin
Mammal Study 38 (2), 81-89, (1 June 2013) https://doi.org/10.3106/041.038.0203
KEYWORDS: behaviour, herd effect, sympatric ungulate, time budget, vigilance
Motoki Sasaki, Junpei Kimura, Joonhyuk Sohn, Tetsuo Nasu, Nobuo Kitamura, Masahiro Yasuda
Mammal Study 38 (2), 91-95, (1 June 2013) https://doi.org/10.3106/041.038.0204
KEYWORDS: Hydropotes inermis, lamination, masseter muscle, water deer
Noriko Tamura, Tatsuya Kasahi, Masato Kaneda, Nozomu Mitarai, Mayumi Shigeta, Yusuke Shigeta, Fumiaki Yamasaki, Masateru Morisaki, Tomoka Tsuda, Susumu Ono, Nami Hasegawa, Makoto Waguri
Mammal Study 38 (2), 97-103, (1 June 2013) https://doi.org/10.3106/041.038.0205
KEYWORDS: Callosciurus erythraeus, invasive alien species, Pallas's squirrel, sound playback
Yosuke Otani, Shinichi Yoshihiro, Yukio Takahata, Koichiro Zamma, Makiko Nagai, Masato Kanie, Shuhei Hayaishi, Masaya Fujino, Kazusa Sugaya, Masaaki Sudo, Shiori Amanai, Masato Kaneda, Yoshiharu Tachikawa, Yoshihiro Fukunaga, Yuji Okahisa, Kanako Higashi, Goro Hanya
Mammal Study 38 (2), 105-115, (1 June 2013) https://doi.org/10.3106/041.038.0206
KEYWORDS: group size, male reproductive strategy, point census, population, Ranging behavior
Asuka Yamashiro, Mahito Kamada, Tadashi Yamashiro
Mammal Study 38 (2), 117-122, (1 June 2013) https://doi.org/10.3106/041.038.0207
KEYWORDS: fecal pellet group, Japanese serow, noninvasive DNA sampling, sika deer, species identification
Short communication
Chisato Terada, Toshiya Yamada, Hiroyuki Uno, Takashi Saitoh
Mammal Study 38 (2), 123-129, (1 June 2013) https://doi.org/10.3106/041.038.0208
No abstract available
Seiki Takatsuki, Masatoshi Sato
Mammal Study 38 (2), 131-133, (1 June 2013) https://doi.org/10.3106/041.038.0209
No abstract available
Megumi Goto, Kazuhiko Itamoto, Yuuki Tani, Hirofumi Miyata, Ichiro Kihara, Futoshi Mori, Takamitsu Tajima, Naomi Wada
Mammal Study 38 (2), 135-140, (1 June 2013) https://doi.org/10.3106/041.038.0210
No abstract available
Hiroyuki Uno, Ryosuke Asahi, Takeshi Akasaka
Mammal Study 38 (2), 141-146, (1 June 2013) https://doi.org/10.3106/041.038.0201
No abstract available
Back to Top