VOL. 16 · NO. 6 | December 1999
 
IN THIS ISSUE

Review (1)
Zoological Science
VIEW ALL ABSTRACTS +
Review
Yuichi Sasayama
Zoological Science 16 (6), 857-869, (1 December 1999) https://doi.org/10.2108/zsj.16.857 Open Access
Original Articles
Toyoji Kaneko, Sanae Hasegawa, Katsuhisa Uchida, Tsuyoshi Ogasawara, Akira Oyagi, Tetsuya Hirano
Zoological Science 16 (6), 871-877, (1 December 1999) https://doi.org/10.2108/zsj.16.871 Open Access
Tatsuhiko Sekiguchi, Haruhiko Suzuki, Atsushi Yamada, Tetsuya Kimura
Zoological Science 16 (6), 879-883, (1 December 1999) https://doi.org/10.2108/zsj.16.879 Open Access
Kumiko Kobayashi, Chiyo Yoshimura, Kazuyuki Mikami
Zoological Science 16 (6), 885-892, (1 December 1999) https://doi.org/10.2108/zsj.16.885 Open Access
Gideon Khoo, Tit Meng Lim, Woon-Khiong Chan, Violet P. E. Phang
Zoological Science 16 (6), 893-903, (1 December 1999) https://doi.org/10.2108/zsj.16.893 Open Access
Violet P. E. Phang, Gideon Khoo, Sock Peng Ang
Zoological Science 16 (6), 905-908, (1 December 1999) https://doi.org/10.2108/zsj.16.905 Open Access
Kenichi Ohara, Shi Dong, Nobuhiko Taniguchi
Zoological Science 16 (6), 909-913, (1 December 1999) https://doi.org/10.2108/zsj.16.909 Open Access
Masaki Ishida, Yuka Nakajima, Kouya Kurokawa, Kazuyuki Mikami
Zoological Science 16 (6), 915-926, (1 December 1999) https://doi.org/10.2108/zsj.16.915 Open Access
Akihiro Okamura, Takashi Motonobu
Zoological Science 16 (6), 927-933, (1 December 1999) https://doi.org/10.2108/zsj.16.927 Open Access
Haruyuki Sonobe, Hideki Tokushige, Toshihiro Makka, Hibiki Tsutsumi, Noriyuki Hara, Yoshinori Fujimoto
Zoological Science 16 (6), 935-943, (1 December 1999) https://doi.org/10.2108/zsj.16.935 Open Access
MdAbdus Salam, Yuki Ota, Hironori Ando, Masa-aki Fukuwaka, Masahide Kaeriyama, Akihisa Urano
Zoological Science 16 (6), 945-954, (1 December 1999) https://doi.org/10.2108/zsj.16.945 Open Access
Natsuko Kondo, Masakazu Shimada, Takema Fukatsu
Zoological Science 16 (6), 955-962, (1 December 1999) https://doi.org/10.2108/zsj.16.955 Open Access
Heui-Soo Kim, Timothy J. Crow
Zoological Science 16 (6), 963-970, (1 December 1999) https://doi.org/10.2108/zsj.16.963 Open Access
Naoko Kurose, Ryuichi Masuda, Michihiro C. Yoshida
Zoological Science 16 (6), 971-977, (1 December 1999) https://doi.org/10.2108/zsj.16.971 Open Access
Masanao Honda, Hidetoshi Ota, Mari Kobayashi, Jarujin Nabhitabhata, Hoi-Sen Yong, Tsutomu Hikida
Zoological Science 16 (6), 979-984, (1 December 1999) https://doi.org/10.2108/zsj.16.979 Open Access
Masatoshi Matsumasa, Masami Hamaguchi, Moritaka Nishihira
Zoological Science 16 (6), 985-991, (1 December 1999) https://doi.org/10.2108/zsj.16.985 Open Access
Shinya Sameshima, Eisuke Hasegawa, Osamu Kitade, Nobuhiro Minaka, Tadao Matsumoto
Zoological Science 16 (6), 993-1000, (1 December 1999) https://doi.org/10.2108/zsj.16.993 Open Access
Back to Top