VOL. 25 · NO. 3 | October 2008
 
IN THIS ISSUE

Originals (7)
Journal of Mammalian Ova Research
VIEW ALL ABSTRACTS +
Mini Symposium
Tadashi SANKAI
Journal of Mammalian Ova Research 25 (3), 121, (1 October 2008) https://doi.org/10.1274/0916-7625-25.3.121
No abstract available
Keiko Shimizu
Journal of Mammalian Ova Research 25 (3), 122-126, (1 October 2008) https://doi.org/10.1274/0916-7625-25.3.122
KEYWORDS: Estradiol-17β, progesterone, LH, FSH, CG, MACAQUE
Yukihiro Terada, Masahito Tachibana, Hisataka Hasegawa, Tomohisa Ugajin, Nobuo Yaegashi, Kunihiro Okamura
Journal of Mammalian Ova Research 25 (3), 127-132, (1 October 2008) https://doi.org/10.1274/0916-7625-25.3.127
KEYWORDS: cytoskeleton, gametogenesis, fertilization, oocyte maturation
Nobuhiro Shimozawa, Tadashi Sankai, Atsuo Ogura
Journal of Mammalian Ova Research 25 (3), 133-142, (1 October 2008) https://doi.org/10.1274/0916-7625-25.3.133
KEYWORDS: Cynomolgus monkey, Non-human primate, Gamete, Micromanipulation, ES cells
Ikuo Tomioka, Erika Sasaki
Journal of Mammalian Ova Research 25 (3), 143-149, (1 October 2008) https://doi.org/10.1274/0916-7625-25.3.143
KEYWORDS: Common marmoset, Embryonic stem (ES) cell, New World primate, Reproductive technology
Originals
Yuko Jincho, Tomohiro Kono
Journal of Mammalian Ova Research 25 (3), 150-162, (1 October 2008) https://doi.org/10.1274/0916-7625-25.3.150
KEYWORDS: Oocytes, Activation, Gene expression profile, cDNA subtraction, Mouse
Hiroyuki Kanaya, Aisaku Fukuda, Shu Hashimoto, Yoshihiko Hosoi, Yoshiharu Morimoto
Journal of Mammalian Ova Research 25 (3), 163-166, (1 October 2008) https://doi.org/10.1274/0916-7625-25.3.163
KEYWORDS: human, In vitro maturation, follicular fluid, Patient's own serum
Hiroshi Iwayama, Mako Korekane, Takao Hara, Youko Hirai, Kaori Tokonami, Harue Kimura, Masanori Yamashita
Journal of Mammalian Ova Research 25 (3), 167-171, (1 October 2008) https://doi.org/10.1274/0916-7625-25.3.167
KEYWORDS: Microwell, microenvironment, Individualization, Human embryo, in vitro culture
Yasuhiro Tsuzuki, Mayumi Ugajin, Koji Ashizawa
Journal of Mammalian Ova Research 25 (3), 172-176, (1 October 2008) https://doi.org/10.1274/0916-7625-25.3.172
KEYWORDS: ATP, Glucose, Nuclear maturation, Porcine oocytes
Hiroyuki Suzuki, Hiroko Fukudome, Aya Takami, Masatoshi Matsuzaki
Journal of Mammalian Ova Research 25 (3), 177-183, (1 October 2008) https://doi.org/10.1274/0916-7625-25.3.177
KEYWORDS: cytoskeleton, maturation, mitochondria, Pig Oocyte
Toshiharu Sato, Jun Fukuda, Kazuhiro Kawamura, Hideya Kodama, Jin Kumagai, Toshinobu Tanaka
Journal of Mammalian Ova Research 25 (3), 184-192, (1 October 2008) https://doi.org/10.1274/0916-7625-25.3.184
KEYWORDS: Survivin, RT-PCR, quantification, Single oocyte, embryo
Noritaka Noma, Keiko Nishimatsu, Mami Enjoji, Kei Tabata, Manami Shitanaka, Masayuki Shimada
Journal of Mammalian Ova Research 25 (3), 193-200, (1 October 2008) https://doi.org/10.1274/0916-7625-25.3.193
KEYWORDS: exocytosis, ovulation, granulosa cells, SNARE, Synaptotagmin
Back to Top