VOL. 2 · NO. 1 | July 1997
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
REVIEW ARTICLES
Renjie Hu, Kerwin E. Hyland
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 3-16, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.1
KEYWORDS: tick, babesiosis, Ixodes scapularis, Babesia microti, epidemiology
Xiaoyue Hong, Huiqin Dong
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 17-32, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.2
KEYWORDS: Acari, Eriophyoidea, economic importance, pests
Uri Gerson, Sergey Izraylevich
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 33-42, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.3
KEYWORDS: Hemisarcoptes, Chilocorus, Diaspididae, Parasitization, biological control
BIOCHEMISTRY, PHYSIOLOGY & MOLECULAR BIOLOGY
Panhe Zhang, Rongman Xu, Zhenguang Chen, Jingsheng Zhang, Wuchun Cao, Qien Zhang
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 43-46, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.4
KEYWORDS: Borrelia burgdorferi, PCR, archival tick specimens, Lyme disease
Huiqin Dong, Wei Zhang, Shuqing Yang, Yanyun Yang
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 47-50, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.5
KEYWORDS: spider mites, RAPD, genomic DNA, Fingerprint
Jingze Liu, Zaijie Jiang, Chihming Yin, Baixiang Zou, Ruyong Sun, Xuechen Guan
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 51-56, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.6
KEYWORDS: Haemaphysalis longicornis, synganglion, juvenile hormone
Yiping Li, Wuba Yaq, Zaijie Jiang
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 57-62, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.7
KEYWORDS: Haemaphysalis longicornis, vitellin, PAGE, purification
Fengying Guo, Xinping Deng, Zhimo Zhao
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 63-70, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.8
KEYWORDS: Tetranychus cinnabarinus, GSAT, optimal determining conditions
BIOCONTROL, ECOLOGY & BEHAVIOUR
Omran Ali, R. Dunne, P. Brennan
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 71-80, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.9
KEYWORDS: Lycoriella solani, Agaricus bisporus, compost, Hypoaspis miles, growing bags, Spawning, casing
Omran Ali, P. Brennan
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 81-88, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.10
KEYWORDS: Hypoaspis miles, Acarus siro, Lycoriella solani, Heteropeza pygmaea
Xianguo Guo
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 89-93, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.11
KEYWORDS: Acari, Laelaps echidninus, Laelaps nuttalli, spatial pattern, Iwao's method
Renjie Hu, Kerwin E. Hyland
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 95-100, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.12
KEYWORDS: seasonal activity, tick, wasp, Ixodes scapularis, Ixodiphagus hookeri
M.A. Tamai, G.J. De Moraes, C.A.D. Da Silva, A.M. Nunes
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 101-106, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.13
KEYWORDS: biological control, Manihot esculenta, BIOLOGY, food preference
Shifu Zhao, James W. Amrine
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 107-110, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.14
KEYWORDS: Eriophyoidea, Aerial dispersal, water pan trap, sticky plate trap
Xiang-Qiong Ren, Shuang-Xing Zhao, Xin-Zhong Li
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 111-113, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.15
KEYWORDS: Demodicidae, Demodex follicuorum, infestation rate, treatment, China
Zhi-Qiang Zhang
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 115-120, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.16
KEYWORDS: Searching behaviour, parasite-host relationships, mites, aphids
Ji Qian, Qianhong Wu, Zuoqin Jing, Haibo Wang
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 121-128, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.17
KEYWORDS: Solanum melongena, Tetranychus cinnabarinus, PAL, G6PD, stress reaction
Ji Qian, Qianhong Wu, Zuoqin Jing, Haibo Wang
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 129-134, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.18
KEYWORDS: Solanum melongena, Tetranychus cinnabarinus, HRGP, GDH
Hong Wang, Tinghuan Wen
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 135-140, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.19
KEYWORDS: house dust mite, allergen, Der p 1, Der f 1, monoclonal antibodies (McAb), Shanghai
SYSTEMATICS, MORPHOLOGY & EVOLUTION
Wei-Nan Wu, Wen-Min Lan, Lai-Rong Liang
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 141-148, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.20
KEYWORDS: Acari, Phytoseiidae, Okiseius, new species, China
W.-N. Wu
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 149-160, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.21
KEYWORDS: Phytoseiidae, Phytoseiinae, Phytoseius, new species, new synonyms, China
Qing-Hai Fan, Chen Yan
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 161-166, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.22
KEYWORDS: Acari, Stigmaeidae, Storchia, new species
Siqin Hu, Bin Xia, Xiwen Chen
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 167-168, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.23
No abstract available
Jianzhen Lin
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 169-172, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.24
KEYWORDS: Acari, Cunaxidae, Scirula, new species, China
Bin Xia, Rong Ye, Zhimin Zhu
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 173-175, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.25
KEYWORDS: Acari, Cheyletidae, Grallacheles, new species, China
Jian-Zhen Lin, Yan-Xuan Zhang
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 177-180, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.26
KEYWORDS: Tarsonemidae, Steneotarsonemus, new species, Pakistan
Denise N. M. Ferreira, Carlos H.W. Flechtmann
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 181-188, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.27
KEYWORDS: Tetranychidae, Eriophyidae, taxonomy, Arachis pintoi, A. hypogoea, A. prostrata
Carlos H. W. Flechtmann, Dalva L. Q. Santana
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 189-194, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.28
KEYWORDS: Acari, taxonomy, Diptilomiopidae, Tetranychidae
Daochao Jin, Longshu Li, Roy Wiles
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 195-209, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.29
KEYWORDS: morphology, cladistic analysis, evolution, species group, classification, Arrenurus
Ting-Huan Wen, Li-Ming Ma
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 211-214, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.30
KEYWORDS: Sand mite, Shunsennia, Parashunsennia, Marmota, Gansu, key to species
Ting-Huan Wen, Manshu Zhou
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 215-218, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.31
KEYWORDS: Sand mite, Walchia, Marmota, new species, Walchiinae
Arturo Goldarazena, Zhi-Qiang Zhang
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 219-225, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.32
KEYWORDS: taxonomy, Allothrombium, ectoparasitic mites, aphids, Gramineae, new species, Spain
Arturo Goldarazena Lafuente, Zhi-Qiang Zhang
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 227-230, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.33
KEYWORDS: mites, aphids, parasites, Paratrombium, new species
Arturo Goldarazena, Zhi-Qiang Zhang
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 231-236, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.34
KEYWORDS: Grandjeanella, new species, ectoparasitic mites, Heteroptera
Hui-Fu Wang
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 237-240, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.35
KEYWORDS: Acari, Oribatida, Odontocepheus, new species
SHORT NOTES
Zengjia Liu, Shuzheng Shi, Dahu Wang, Yingshu Yang, Xiaopeng Zhang, Yuanqiong Luo
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 241-244, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.36
KEYWORDS: ticks, Lyme disease, vector, infection rate, Borrelia burgdorferi
Rongman Xu, Kueichen Li
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 245-246, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.37
No abstract available
Long-Shu Li, Qing-Hai Fan
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 247-250, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.38
KEYWORDS: food mites, China
Alireza Saboori, Zhi-Qiang Zhang
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 251-252, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.39
No abstract available
Ting-Kui Qin
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 253-255, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.40
KEYWORDS: Protopenthalodes, Eupodoidea, Acari, mites, family placement
Zhi-Qiang Zhang
Systematic and Applied Acarology 2 (1), 256, (1 July 1997) https://doi.org/10.11158/saa.2.1.41
No abstract available
Back to Top