VOL. 13 · NO. 5 | October 1996
 
Zoological Science
VIEW ALL ABSTRACTS +
REVIEWS
Masumi Ichikawa
Zoological Science 13 (5), 627-639, (1 October 1996) https://doi.org/10.2108/zsj.13.627 Open Access
Hitoshi Miyazaki, Junji Ohnishi, Takeshi Shibata
Zoological Science 13 (5), 641-646, (1 October 1996) https://doi.org/10.2108/zsj.13.641 Open Access
ORIGINAL ARTICLES
Hideaki Kudo, Hiroshi Ueda, Kohei Yamauchi
Zoological Science 13 (5), 647-653, (1 October 1996) https://doi.org/10.2108/zsj.13.647 Open Access
Katsuhisa Uchida, Toyoji Kaneko
Zoological Science 13 (5), 655-660, (1 October 1996) https://doi.org/10.2108/zsj.13.655 Open Access
Michiyori Kobayashi, Shoko Kimura, Ken-Ichi Ishigaki, Nobuo Makino, Kiyohiro Imai
Zoological Science 13 (5), 661-664, (1 October 1996) https://doi.org/10.2108/zsj.13.661 Open Access
Toshio Harigaya, Hiroko Ogawa, Satoshi Tsunoda, Hiroshi Nagasawa
Zoological Science 13 (5), 665-668, (1 October 1996) https://doi.org/10.2108/zsj.13.665 Open Access
Hideki Ishida, Toshinobu Suzaki, Yoshinobu Shigenaka
Zoological Science 13 (5), 669-672, (1 October 1996) https://doi.org/10.2108/zsj.13.669 Open Access
Shuhei Kan, Hiroaki Asaga, Tafsuo Senshu
Zoological Science 13 (5), 673-678, (1 October 1996) https://doi.org/10.2108/zsj.13.673 Open Access
Miki Kawai, Masahiro Fujishima
Zoological Science 13 (5), 679-684, (1 October 1996) https://doi.org/10.2108/zsj.13.679 Open Access
Miho Tanaka, Isoji Miwa
Zoological Science 13 (5), 685-692, (1 October 1996) https://doi.org/10.2108/zsj.13.685 Open Access
Takashi Kageyama, Akihiko Moriyama, Taiji Kato, Mamoru Sano, Satoshi Yonezawa
Zoological Science 13 (5), 693-698, (1 October 1996) https://doi.org/10.2108/zsj.13.693 Open Access
Kouichi Ishida, Tatsuya Ueki, Noriyuki Satoh
Zoological Science 13 (5), 699-709, (1 October 1996) https://doi.org/10.2108/zsj.13.699 Open Access
Katsuaki Hoshino, Norio Suzuki
Zoological Science 13 (5), 711-718, (1 October 1996) https://doi.org/10.2108/zsj.13.711 Open Access
Nobuyoshi Shiojiri, Yasuko Oguri, Hiroshi Satoh, Akira Nakamura
Zoological Science 13 (5), 719-723, (1 October 1996) https://doi.org/10.2108/zsj.13.719 Open Access
Kimio J. Tanaka, Shota Chiba, Takahito Nishikata
Zoological Science 13 (5), 725-730, (1 October 1996) https://doi.org/10.2108/zsj.13.725 Open Access
Yuichi Sasayama, Isao Abe, Nobuo Suzuki, Takeshi Hayakawa
Zoological Science 13 (5), 731-735, (1 October 1996) https://doi.org/10.2108/zsj.13.731 Open Access
Shuichi Hiraoka, Susumu Hyodo, Kaoru Kubokawa, Hironori Ando, Akihisa Urano
Zoological Science 13 (5), 737-745, (1 October 1996) https://doi.org/10.2108/zsj.13.737 Open Access
Tomoe Katayama, Megumi Nishioka, Masamichi Yamamoto
Zoological Science 13 (5), 747-756, (1 October 1996) https://doi.org/10.2108/zsj.13.747 Open Access
Animal Diversity and Evolution
Satoshi Hamaguchi
Zoological Science 13 (5), 757-763, (1 October 1996) https://doi.org/10.2108/zsj.13.757 Open Access
Back to Top